תקציבאית/(50%משרה)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
תקציבאית/(50%משרה) 19/08/2021
מינהלמדרשתפיינברג
מספרמשרה:
62315
תחוםמשרה:
חשבונאותוכספים
תיאורהמשרה:

מדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעמחפשתתקציבא/יתל- 50%משרה。התפקידכולל;

 • סיועלראשהתחוםבבנייה,דיווחובקרתתקציביהמדרשה
 • סיועבניהולההתקשרויותמולמרציםומתרגליםכוללחוזיהעסקה
 • סיועבתכנוןתקציבשכרמרציםומתרגלים,מעקבאחרדיווחיביצועומתןהוראותלתשלוםשכרם
 • טיפולבמענקימלגותובהקצאתתקציבינסיעותלדוקטורנטים
 • טיפולבהזמנותרכשובהתקשרויותמולספקים
 • הפקתדוחותוסיועבמטלותאדמיניסטרטיביותשוטפות,בהתאםלצורך

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכלכלה/מנהלעסקים/ראייתחשבון——חובה
 • ניסיוןבבנייהובקרתתקציביםודוחותכספיים-חובה
 • ניסיוןבעבודהבמערכותERP、בדגשעל”תפנית”——יתרון
 • שליטהביישומיoffice,בדגשעלExcel
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דייקנות,כושרארגוןויכולתעבודהעצמאיתובצוות