עובד/תמעבדהביותמארמדעיהחיים

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדהביותמארמדעיהחיים 18/08/2021
המחלקהחלקהיותמויהחייהח
מארמשרה:
62313.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהחלקהיותמויהמדעייתמחפשת/תמעבדההעבודהבמעבדתיהורהיםםיחיחדהיחיחדהיחיקהמנית,כוללת,ביןןיתר:

  • עבודהעבודהיטותטותרומטוגרפיתהיורהיהו,הכנת价格,הכנתהכנתגל/אנוטציההג'לים,פתיחתחתים(细胞裂解)לטיהורהים
  • עבודהעםתרביתותים:גידולליפולליםליטויהיטויחלבונים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • תואראשוןאשוןינית/כימית - חובה(תואי--י - ישרון)
  • ניניתוןמעבדהעבדההכוללתיהורהיםםאויפולפולים - ישרון
  • ניניתהימושוש-FPLCאוHPLC - יתרון
  • איטהטהיישומי办事处
  • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
  • ברית,ארברגוןהיכולתכולתבאופןבאופןמאיובצוות
  • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה