עובדכללי——סטודנט/ית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובדכללי——סטודנט/ית 15/08/2021
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
מספרמשרה:
62310
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרומדעיהחייםמחפשסטודנט/ית,התפקידכוללביוהיתר:

  • תפעולמכשיריהמעבדה
  • אדמיניסטרציה

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • זמינותלפחותלשניימיםבשבוע-בקרים。
  • אנגליתברמהגבוהה
  • יכולותטכניות——חיבוריצנרת,כיולמיכשוררגיש——יתרוןמשמעותי