עע/תתלבנגלאגלאגלאםלתשתלתשתלתשתלתשתמחקר管仪

חזרלדףלדףבבת
שםשםמשר פתחתחתמשר פקלטלט /אגף
עע/תתלבנגלאגלאגלאםלתשתלתשתלתשתלתשתמחקר管仪 03/10/2021
חחלתשתלתשתמחקרמחקר集集机
מספרמשרמשר:
62344
תחםםמשר:
תפקדדםספספם
תתארמשרמשר:

דרדר/עעתתתגלאחלקחלקקקםםלתשתלתשתלתשתלתשתפפפססססלפרלפרלפראטלס--אטלס-מאמאמאץץץגד极。

כטכנאכטכנא/ת//ת/ת/ממ/תתתתבתחאלקטראלקטראלקטראלקטרננק

כתתטכנתגבגבגבגבגב-

נכנתתדתדתצצ极