רכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורבמחלקהלתקשורתודוברות(משרתסטודנט/ית)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
רכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורבמחלקהלתקשורתודוברות(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021
המחלקהלתקשורתודוברות
מספרמשרה:
62308
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלתקשורתודוברותבמכוןויצמןמחפשתרכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולל:

  • מתןסיועשוטףבתחוםהדוברותויחסיהציבורבמכוןויצמןלמדע
  • ליוויצוותיתקשורתוצילוםבקמפוסכוללטיפוללוגיסטיבכלהקשורלצילומיםבשטחהמכון
  • מתןמענהלפניותמהציבור
  • סיועבהפצתהודעותלעיתונותוטיפולשוטףמולאתרימדעמובילים
  • תפעולציודצילוםעבורהפקתסרטוניםלבכיריהמכוןועבורסרטוניתדמיתלגורמיםשוניםבקמפוס
  • מעקבאחרעיתוניםואתריתקשורתבארץובחו”לבאופןיומיומיוכתיבתדו”חסיכוםשבועישלסיקורהמכוןבתקשורת
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • סטודנט/יתלתקשורת(אובתחוםרלוונטיאחר)בשנההראשונהאוהשניהללימודים(זמינותל3 - 3.5ימיםבשבוע)
  • שליטהמעולהבעבריתובאנגלית
  • נסיוןבעבודהתקשורתיתאוביח"צ-יתרון
  • ידעבפוטושופוCanva -יתרון