עו"דמסחריללשכההמשפטית-החלפהלחל"ד

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עו"דמסחריללשכההמשפטית-החלפהלחל"ד 01/08/2021
לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים
מספרמשרה:
62294
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למכוןויצמןלמדע,דרוש/העו”דמסחרילהשתלבותבלשכההמשפטיתלמשרהזמנית(החלפהלחל”ד)למשך6 - 9חודשים。
התפקידכוללביןהיתר:

  • יעוץמשפטישוטףוליווישלפעילותהאגפים(אוגופיםנלווים)במכוןויצמן;
  • ליווי,ניסוחוניהולמו"מבעסקאותרכשבינ"ל;
  • ליוויתאגידיםללאכוונתרווח;
  • ניסוחהסכמיםמסחריים;
  • רגולציהופרטיות(לרבותהכרהשלכלליה-gdpr);
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • 5-6שנותניסיוןכעו”דבתחוםהמסחרי-חובה。
  • שליטהבאנגליתברמתשפתאם。
  • יכולתניסוחמעולה,הןבכתבוהןבע"פ。
  • רקעבמכרזיםו/אודיניעבודה-יתרון。
  • רקעברכשציודמדעי-יתרון。