עובד/תכלל/יתבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים(משרתסטודנט)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תכלל/יתבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים(משרתסטודנט) 01/08/2021
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
מספרמשרה:
62292
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשעובד/תכלל/יתלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםלמשרתסטודנט(120שעותחודשיות)。

התפקידכוללשותפותפעילהבפרויקטיםמדעייםבמעבדההכוללתביןהשאר:תחזוקתתרביותתאים;טרנספקציות;הפקתDNA / RNA;עבודהעםחיידקים(טרנספורמציות,הפקותDNAהרצתג”ליםוכו),ביצועELISAועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • סטודנט/יתלתוארראשון/שני(יתרוןלתוארבמדעיהחיים/ביולוגיה)
  • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
  • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
  • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
  • נכונותללמודשיטותחדשות