דרושמוביל/הלאגףתפעול

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
דרושמוביל/הלאגףתפעול 22/07/2021
תחוםרכבוהובלותבאגףתפעול
מספרמשרה:
62283
תחוםמשרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

דרוש/המובי/להלמחלקתהובלותבתחוםהרכבוההובלותבאגףהתפעול。

התפקידכולל:

  • שינועציודבתוךהמכון
  • הרמתציודלתוךהמשאיתופריקתה
  • נהיגהברחביהמכון
  • העבודהבימיםא'-ה'ביןהשעות06:00-14:30
השכלהוכישוריםנדרשים:

דרישות:

  • נכונותלעבודהפיזית-חובה。
  • רישיוןב' -חובה,רישיוןעלמשאית-יתרון
  • יכולתעבודהבצוות。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。