עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה 15/07/2021
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
מארמשרה:
62277
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • עבודהעבודהימת,הכוללת,ביןליתר:
 • עבודהעבודהיטותשלשליניתמשרית,איקה,מישרוסקופיתליסטולוגיה
 • איהולרכשהמעבדה.
 • ארכתליםליםליקותליקותאמור

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רומדעיהחיים - חובה
 • בוגר/תקורססלעבודהעםיחיים - חובה
 • איטהטהיישומי办事处
 • איטהמלאהלאהובע"פפריתהית
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • 耶和华למיתהיכולתכולתבאופןמאיובצוות
 • ברית,כושרברגון,סדרבישמה