אחראי/תריתשוםירועימלמנית - זמני/תל - 3חודשים

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
אחראי/תריתשוםירועימלמנית - זמני/תל - 3חודשים 15/07/2021
תחוםקשריתורמים.
מארמשרה:
62279.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

דרוש/ההראי/ריתשוםירוימועצתמנהליםםמןיצמןןומדעדעלתקופהשלשלשלשלשלשלשליםדלתפק:

  • שליחתהזמנות.
  • משייו-rsvpכוללהפקתדוחות
  • הזנתהזנתיםהמארכתרכתרכתרכתרישוםשוםשלרד
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • בריתהיתתבשפת
  • שליטהמלאהיישומיליס
  • תודעתתודעתירותות
  • דייתהימתתלברטים
  • תקשורתתינאישיתברמהה
  • 耶和华עבודהילחץלחץרלשעותמקובלות