מתאמ/תמחקר

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מתאמ/תמחקר 14/07/2021
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
מספרמשרה:
62275
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלK10במערכתכחאדםבקבוצתהמחקרשלערןסגל。

תיאורהתפקיד:

  • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק。ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
  • עבודהעםמערכתממוחשבתייעודיתלניהולהניסוי
  • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלהוכישוריםנדרשים:

  • תוארראשוןבתחוםמדעיהרפואה/מדעיהחיים/תזונה/סיעודאוכלתוארדומהאחר。
  • יכולתעבודהטובהעלמערכותממוחשבותומכשוררפואי
  • יכולתמעולהבעבודתצוות
  • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,׳ראשגדול׳,יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。