ראשתחוםלמידהארגונית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
ראשתחוםלמידהארגונית 11/07/2021
אגףמשאביאנוש
מספרמשרה:
62273
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנוששלמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםלמידהארגוניתלתפקידהכוללאחריותעלפיתוחוהובלתתחוםהלמידההארגוניתבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • הובלהשלתהליכיאיתורצרכילמידהארגוניים
 • בנייתמתודולוגיותומערכותלמידהמרחוק
 • פיתוחתהליכיואמצעילמידהמקצועייםבמגווןשיטות
 • הובלתפורומיםשללמידתעמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • בנייתתוכניתעבודהמותאמתצרכיםוהוצאתהלפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמתודולוגיהלהערכתאפקטיביותתהליכילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבמדעיהחברה/ההתנהגות/הניהול——חובה(יתרוןלתוארשני)
 • נסיוןשל5שניםלפחותבהובלתתהליכילמידהבארגוןבינוני——גדול
 • שליטהגבוההבאופיס
 • נסיוןבפיתוחלמידהוהדרכהקלאסייםומתוקשבים
 • נסיוןבאפיוןמערכתלמידהארגונית
 • יכולתהתנסחותבעבריתובאנגליתבכתבובע”פברמהגבוהה
 • יכולתלמידהברמהגבוהה,יוזמה,עצמאותוחדשנות
 • יכולתניהולממשקיםמרוביםועבודהבסביבהמרובתמשימות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה