דרושיםמדריכים/ותלביתויצמן

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
דרושיםמדריכים/ותלביתויצמן 07/07/2021
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

לביתויצמן,בקמפוסמכוןויצמןלמדעברחובות,דרושיםמדריכיםמקצועייםומנוסים。

ההדרכהמתקיימתבביתושלד”רחייםויצמןנשיאההראשוןשלמדינתישראל。הסיוריםמיועדיםלקהלמגווןומשלביםתכניםהיסטורייםלצדפעילויות,משימותאינטראקטיביותוסדנאות。

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
  • רקעאקדמאיבתחומיהיסטוריהשלעםישראל,חינוך,חינוךבלתיפורמלי
  • שפות——עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה(יתרוןלשפותנוספות)
  • תקשורתבינאישיתמעולה,דינמיות,יכולתשיווקויוזמה
  • זמינותלמשרהמלאה。

קורותחייםנאלשלוחלכתובתהמייל:Anat.fuxinboim@weizmann.ac.il

המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。