נהל/תפרויקטיאינסטלציה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021
תחוםאינסטלציהוגזים
מספרמשרה:
62267
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

תחוםאינסטלציהוגזיםבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמנהל/תפרויקטיאינסטלציהלתפקידהכולל:

 • אפיוןוניהולפרוייקטיםשלמערכותמים,ביובוגזיםתעשייתיים。
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיוןתקלותופתרוןבעיותמורכבות。
 • תכנוןופיקוחעלעבודותהתשתית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • /טכנאיתמכונות/אזרחית/מיםמוסמך/ת-חובה(הנדסא/יתבמקצועותהנ“ל——יתרון)。
 • ניסיוןשל5-7שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • ניסיוןעםחומרימבנה,שיטותהלחמהוריתוךצנרותמסוגיםשונים——חובה。
 • יכולתקריאתשרטוטיםותוכניותאינסטלציה-חובה。
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיוןבעבודהעםמערכת"תפניתerp " -יתרון。
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית。
 • המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。