ראשתחוםשירותיעבודהסוציאלית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
ראשתחוםשירותיעבודהסוציאלית 29/06/2021
אגףמשאביאנוש
מספרמשרה:
62263
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםשירותיעבודהסוציאליתלניהולהמערךהסוציאליבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • ייעוץ,הדרכהוטיפולליחידיםולקבוצותבמכון。
 • אבחוןמצבימצוקה/משברבזמןאמתוגיבושהמלצותמקצועיות。
 • ביצועהתערבויותבמצבימשבר(משבריםאקוטייםומתמשכים)ובמצביחירוםלאומיונפשיכוללהתערבויותלטווחקצרולטווחארוך(מחלות,תאונותעבודה,אובדניםוכו”)。
 • אחריותעלקרנותסיועלסטודנטיםולעובדיםבמצוקההכוללתכתיבתחוותדעתמקצועיתוהמלצהלגביהשימושבכספיהקרן。
 • סיועלעובדיםבמימושומיצויזכויותמולהקהילה。
 • ריכוזפניותעובדיםלמרפאתתעסוקהבנושאכושרעבודה。
 • קיוםסדנאותהעשרהלעובדיםולסטודנטיםבמכון。
 • ביצועהתערבויותלתיקוןתקשורתלקויהביחסיםבינאישייםבעבודה。
 • שותפותבתכנוןתכניתלפרישתלעובדים。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבעבודהסוציאליתקלינית/טיפולית——יתרוןמשמעותי。
 • ניסיוןקודםשל10שניםלפחותבתפקידדומה,מתוכם5שניםלפחותבארגוניםגדולים——חובה。
 • ניסיוןומיומנויותאבחון,פישור,גישורופתרוןבעיותבתקשורתלקויהובמצבימשבר——חובה。
 • מיומנויותשלהערכהפסיכו——סוציאליתלמטרתהגשתסיועחירוםלעובדיםבמצוקהנפשית——חובה。
 • ניסיוןומיומנותבהנחייתקבוצות-יתרון。
 • כישוריניהולויכולתלהוותאוטוריטהמקצועית。
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה。
 • דיסקרטיות,אמפטיהורגישות。
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה。
 • יוזמה,יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמספרמשימותבמקביל。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。