ראשצוותמיתהיר

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
ראשצוותמיתהיר 27/06/2021
אגףאגףינויוהנדסה
מארמשרה:
62261
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

תחוםמרכזיאנינויוהנדסהינויוהנדסהינויוהנדסהיוהנדסהמןמןמןמדעמדעראשאשמיתלידדהכוללמורתמיתהירהמשרכותמשכוןמת,הכוללת,ביןליתר:

 • בריתותיצועהאחזקתר,מית
 • מתמענהענהילתקלותמיתאמנית
 • ניהולהולצוותימיתהיר
 • עבודהמתמתיתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאימיתהירהבעלתעודתמכה - חובה
 • רישיתוןמלאימומך - חובה(הנדסאימיתהירהמהנדסהנדסעםיסיוןהמשרכותמיתהיר - יתרון)
 • ניניתון5שניםםםםידדמה - חובה
 • איסיתהיהולהולצוותים - חובה
 • ניסיוןוןמערכותכותרומנית,כוללכולליקודקודרה - חובה
 • 耶和华כולתיתוחתוחמיתהירברותותמגדליקירורמית - ♥
 • איסיוןוןמולליםםיחוץוקבלנ - חובה
 • איטהטהיישומי办事处
 • איסיוןוןמרכזיאנרגיה/ברימכונותראשיים - ישרון
 • הכרותותעםריתהיים/בריהיות - ישרון
 • הכרותותמערכת“תפניתERP”וניניתהיתמליליחילוף - ישרון
 • שליטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיטהטהבאנגלטהתתית