עוזר/תהפקהלאירועים50%משרה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עוזר/תהפקהלאירועים50%משרה 22/06/2021
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
מספרמשרה:
62259
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףקשריםבינלאומייםויחסיציבורדרוש/העוזר/תהפקהלאירועיםבהיקףשלחצימשרה。
התפקידכוללביןהיתר:
*ניהולאדמיניסטרטיביהכוללטיפולבהזמנותורכשאלמולגורמיםפניםמכונייםוספקים,תיאוםפגישות,סיוריהיערכותוישיבות。
*טיפולבמערךהמוזמניםלאירועיםעלכלההיבטיםהנדרשיםבאמצעותמערכתהכנסיםשלהמכוןוביצועמעקבאחראישוריהשתתפות。
*טיפולבמערךהיסעיהאורחיםבמסגרתאירועיהמושבהשנתישלהמועצההבילנ”。
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*השכלהאקדמית-יתרון。
*ניסיוןמקצועיבתחוםהפקתאירועים-יתרון。
*שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
*שליטהמלאהביישומיOffice。