/תקציבאיתלמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית——החלפהלחדל”

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
/תקציבאיתלמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית——החלפהלחדל” 21/06/2021
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
מספרמשרה:
62244
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

-מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה

-הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים

-סיועבדיווחיםלקרנות

-הנפקתהזמנותרכש

-תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר

——טיפולבמצבתכ”אשלהקבוצההכוללתכנוןושיבוץבמערכתתפנית

-סיועבהגשתבקשותלמענקימחקר

-ניהוליומןוקביעתפגישות

-עבודהמולממשקיםפניםוחוץארגונים

השכלהוכישוריםנדרשים:

-ידעוניסיוןבניהולתקציב-חובה

-שליטהטובהבאנגליתבכתבובע"פ-חובה

-שליטהביישומיאופיס,בדגשעלאקסל

-כושרארגון,יסודיותודיוק

-יכולתעבודהבסביבהמרובתמשימות

-יכולתעבודהעצמאיתובצוות

-תודעתשירותגבוהה