עובד/תכלל/יתלחממות

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תכלל/יתלחממות 20/06/2021
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
מספרמשרה:
62256
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלמדעיהצמחמחפשתעובד/תכלל/יתלחממות,התפקידכוללביןהיתר:
*טיפולבתחזוקתחממות-ניקיונות,שינועעציצים。
*טיפולבמערכותהשקיהוניקוז。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*נכונותלעבודהפיזיתמתונה
*מוטיבציה
*יחסיאנושטובים