עובד/תכללי/ת-חרטכרסם

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תכללי/ת-חרטכרסם 09/06/2021
המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות
מספרמשרה:
62237
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

לביתמלאכהדרוש/העובד/תכללית-חרט/תכרסם/תקונבנציונאל/יתלסיועבכלהעבודותהנדרשותבביתהמלאכה。

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןבתחום-חובה。
יחסיאנושטובים
שירותיות
מתאיםגםלפנסיונרים