אחראי/תאוטומניתה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
אחראי/תאוטומניתה 07/06/2021
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
מארמשרה:
62238
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • משתמיתליתתיתתתרונטליתתמורכבותכבותיתוחתוחרונותמניתאיתאיתאיתהיםית
 • תכנון,הקמההותפעולשלשלשלונותלהפצתלהפצתתוכנהלהפצתתוכנהלהפצתתוכנהיה,וניהולהולמניתלישית
 • בחינה,בחירהמהמשרימדףרימדףדףרחבתחבתסלסליםםמיניתםמניהקצה
 • השתתפותהשתתפותיביתבריתהרבמחהחהויקטיהתחוםעבודהעבודהתוךיתוףתוףפעולהעםיסיסטם,תקשורתתמיתהמהמהלךמעתרונות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראקדמירלוונטי/הסמכתתעודה - יתרון
 • בוגרברסיתמלייםם系统בהיקףקף300שעותלפחות - חובה
 • ניסיוןוןוןשלשלושיםםלפחותירותותותלקוחותלקוחות
 • 耶和华דעיסיוןוןמערכת微软SCCM - חובה
 • איכרותמיקהמיקהעםיבתמיקרוסופט(MDM,AD,Windows,Office365,Exchange,Intune) - חובה
 • יתדעיניתליבתבתריפט(Bash / Python / Powershell) - חובה
 • הכרותמיקהמיקהעםעםימרהמרההריבריםה-חובה
 • ניסיוןוןבהובלתבהובלתרויקטיתליים - חובה
 • עבודהעבודהרגוןגוןגוןגדוליששמית/סיסטם - ישרון
 • 耶和华דעיסיתליהולהול麦斯斯ו-Linux - יתרון
 • יתדעיניתהירימובירימלירימוביית(iOS,Android) - יתרון
 • איסיתמעשמהמעבדתמעבדתים - יתרון
 • 耶和华ותית - ישרון
 • היכרותותותssql/ vbs / iis - יתרון
 • איסיתאיסיבאבטחתמידע(防病毒/防火墙/ VPN) - ישרון
 • היכרותותותעולםעולםעולם-软件许可 - ישרון
 • ניניתבתמיכתvipלמניתםירים - ישרון
 • איסיוןוןמדפסותמבוקרות - ישרון
 • שליטהמלאהלאהבשפותריתהיתברמהה