עובד/תמעבדהמנמנמני/ת

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדהמנמנמני/ת 01/06/2021
היניתליתמורמויהחיים
מארמשרה:
62230.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהיחיחבריתהריההיהקץץבהכנתרקעותמזוןזוןמתןמומדעומלהמכוןליהצורך。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

•חרוץ/הואחראי/ת

•תודעתתודעתירותותרתתינאישיתיתתגבוהה

•אנגליתתרמההטובה

•ניניתוןמעבדה - ישרון