עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/06/2021
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
מספרמשרה:
62229
תחוםמשרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

במסגרתהתפקיד:

——תפעולותחזוקהתקינהשלמערכותוציודהיחידההכוללהפעלהוכיוליומייםשלהמכשירים

-אחריותלמעקבובקרהעלתפקודואיכותהמכשירים

-תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

-אפשרותלהתפתחלתחומיאחריותנוספים

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • הנדסאי/טכנאימוסמך-יתרון
  • שליטהבאנגלית-יתרון
  • יכולתעבודהפיזיתאחריותוסדר
  • הקפדהותשומתלבלפרטים
  • סדרוארגוןברמהגבוההמאד