עובד/תמעבדהבמחלקהמומחלקהרההיולוגית

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדהבמחלקהמומחלקהרההיולוגית 01/06/2021
המחלקהחלקהרההיולוגית
מארמשרה:
62234.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלבקרההיולוגית,בכפיפותפותרו'רויזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתלעבודתלעבודת,הכוללת,ביןליתר:

  • עבודהעםתרביתליםליטותטותיוכימיתאמשריות
  • ביצועמבחניפעיתהיוכימייתהיתברסנטיותותשליםםרומות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • תוארבילפחותלפחותיולוגיההשל/ביוכימית/ביולוגיתמארית - חובה
  • 耶和华וןיסיטותטותטותעבודהיוכימיהמשבריות - ♥
  • איסיוןוןבעבודהעםעםרביתלים(רוייםםרותותים,תאיגזע)ובשיטותטותיות - חובה
  • 耶和华דעיסיוןוןמערכותהדמיתומיורוסקופיתמהמתמהמהמתליתתוח - יתרון
  • 耶和华ונכונותיטותמתאיטותליקותקות
  • איטהטהיישומי办公室ובמורכותממממוחשבותנוספות
  • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה