איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM)

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM) 30/05/2021
תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע
מארמשרה:
62232
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלשלמערךךיהולהוליות

קביעתעתרת政策

אינתמורכותכותיכיכיתהיםלהתמהמערכתהיתהיהול

אייתתרכיורהמערכתIDM

הגדרההמולינטגרצייתמארכותמאתגרותותייחודיתליותמגוונות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשלשלשלשלםםלפחותלפחותלפחותלפחותלפחותבפתוחמעהעהעהיניהולהולזהוותותכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןותnetiq,sailpoint,ca,oim,tivoli,aveksa - חובה

耶和华לעבודהיההחדשהבתחום-IAM - חובה

איסיוןון3שניםםםלפחותיתוחתוחעםירויהינטרנטמליjava,python,powershell,spring,angular,json,休息,scimו-soap - חובה

ניניתון3שניםםמינינרציתהLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותטותמומלצותיבטיתמרכזיתבריםםLDAP((Active Directory,Oracle Identity - חובה

הבנהעמוקהוקהיהולהוליות,בקרתלישהמבוססתבוססתידים(RBAC)והפרדתרשויות(SOD) - חובה

ניניתמלייתליישוםשוםים,יתכולותיטותdevops - חובה

איטהליבתבתינוקסנוקסמעורבתבתבתעםיסיתהיות - חובה

בעל/תתיניתוןעםיסינתוניתהיתבתיתSQLמורכבות(SQL Server,Oracle) - חובה

כתיבתבתריתם-电源壳,Python,Bash - יתרוןמשי

ניניתון3שניםםלפחותלפחותיPamכגון-Cyber​​ark BeyiterTrustו-Centrify - יתרון