עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית 24/05/2021
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
מספרמשרה:
62205
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטמוןבמגווןהרחבשלמודיפיקציותכימיותשמעטרותרנ”א,הכוללת,ביןהיתר:

oביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

oהכנתספריותגנומיותמ-核糖核酸ו/אוDNA

oפיתוחכליםגנומיים

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתוארשני/שלישיבביולוגיה-חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית——חובה

oשליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

oתודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

oאחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות