עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
מספרמשרה:
62206
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

oגידולוטיפולבמגווןתרביותשלאצותימיותכוללהכנהועיקורשלמדיומיםשונים

oיישוםופיתוחשיטותלטרנספורמציהגנטיתלאצותימיות

oיישוםשיטות聚合酶链反应וסלקציהלמציאתטרנספורמנטיםחיוביים

oריצוףמקטעיDNAואנליזהשלהרצפיםלאפיוןגנטישלמוטנטים

השכלהוכישוריםנדרשים:

oתוארראשון/שניבביולוגיה——חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהובשיטותמולקולריותומיקרוביולוגיות——חובה

oשליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

oיכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

oתקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה