רכז/תתחזוקהותפעול

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021
ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף
מארמשרה:
62214
איאורהרה:

בריותותתחזוקתתחזוקתמותותותפעולירועיתם,ביןליתר:

 • בחינתנתרכיתםרוליוםוםירועיתהירוועירונותונותונותימליים,בהתאםלהנחיותותיהבטיהבטחותוהאבטחה
 • מתמיתליתתמערכותכותרההמולטימדיה
 • בריותותתחזוקתתחזוקתיודודי,החשמניברוני,כוללקבלתהצעותמנירהירהמהרכש
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 耶和华דעיסיוןמקצועמערכותמולטימנימולטימדיהה,אלקטרוניקהוחשמל - חובה
 • טכנאימהמך - יתרון
 • שליטהמלאהיישומיישומי.办公室(יתרוןוןיכרותותמארכות内部服务,איתאמורתייעודיות)
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • נכונותלעבודהאדמיניורויביתאילללעבודהיזיתמצת
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות,במארההרך