עובד/תמעבדה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדה 20/05/2021
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
מספרמשרה:
62213
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למעבדהחדשהלחקרנגיפיםדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

  • סיועבהקמתמעבדהחדשה。
  • ניהולשוטףשלהמעבדה
  • השתתפותבמחקרביולוגיוהדרכתסטודנטיםבשיטותמעבדה
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
  • ניסיוןבעבודתמעבדה(עדיפותלבעליניסיוןבשיטותביולוגיהמולקולריתו/או
    עבודהעםתרביותתאים)。
  • בעל/תשליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。