אגרונומ/ית——מנהל/תחממה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
אגרונומ/ית——מנהל/תחממה 19/05/2021
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
מספרמשרה:
62212
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אחריותעלניהולותפעולהחממותואיכותהשירותהניתןלקבוצותהמחקר,הכוללת,ביןהיתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממותובקרותיומיותלאיתורנזקים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייהמקצועיתוחניכהשלעובדיםבחממותוגורמיםמקבוצותהמחקרהמקיימיםבהןפעילות
*ניהולצוותעובדיהחממותובקרהעלאיכותעבודתם
*בנייתתכניותעבודהלטווחקצרוארוך:שגרותלטיפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סידוריעבודהוביצועהדברות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןכאגרונום——חובה

תוארראשוןבמדעיהחקלאות-חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

ידעבזיהוימחלותומזיקיםוהדברתם

ידעבתפעולמערכותהשקייהובקרהמתקדמותוטיפולבתקלות

הכרתמגווןזניצמחיםוגידולם