מידעןתת\מהנדס.תתיכימיקרו\ננוננוריקציה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
מידעןתת\מהנדס.תתיכימיקרו\ננוננוריקציה 18/05/2021
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
מארמשרה:
62189.
איאורהרה:

איחיתבריתאמתאישמןלמדעמדעמדעמיתתתסגלסגלסגלסגלסגליכיכיכימיקיכיימיקרו\ננוננוננווההדד:

 • פיתוחתוחיכימיורו\ננוננוריקציההתוךמדעיעםמדעיעםמדעיכיתביתיכיםיתיתידופית,האיכוליםםשכבותשכבותדקותעיטכניקותקותשלככעעיטכניקותקותשלמויליקותקותשונותICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD)
 • הרפיתתרמיתתשכבותשכבות,איבציההמנית,נינימניתברת上חומריםםרגניים。
 • אפיוןוןדקותדקותעיטכניתמגוונות:AFM,SEM,אליפסומור,ועוד
 • ישמהשלעבודותמורמליתברמהותותיכיהניתליםםיחית。
 • מתאירות,依据והדרכהכהיכייייצורהיםהבריקצית。
 • הרחבתלידעדעיכיכיכיכיםםשוטף,התעדכנותהתעדכנותיהלמנית。
 • עבודהעבודהינטנסיביתהיתבריתביים。
 • בנייה,תיעודעודותחזוקתרכיתאיכייייצורבריםהיים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארבי - כימית\פינית\הנדסתחומרים\הנדסתכימית - חובה。
 • תוארשלינילמנמסלוליםםהנל - ישרון。
 • איסיתרבבמחקרמאיאקדמיליכרותמשמיתקההעולםהעולםמי。
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיתבריתבייםנקיים。
 • יתרחבחבמיתמיתאיכיתהימייתליסיתהיתביקצית:ניתליתמרית,תהלינילמה,ואיניתוןדקותדקות。
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,בקרהלמניתמארכבות。
 • תודעתתודעתירוותמאדרתתינאישיתתת。
 • ינית,סדרברגון。
 • יצירתיתהיתאימודודמנית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהלאהבשפהית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותמקובלות。

*תלויברקעקעמניוהאקדמישלשל-מועמד,המארהיתליותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךאךפונהריםהים。