עובד/תמעבדה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדה 26/04/2021
המחלקהמדעמניתליומהריים.
מארמשרה:
62200
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהמדעיםמויתמורייתמומחפשתעובד/תמש,התפקידדכולליתהיתר:

*עבודהעבודהיטותליוכימיותותיולוגיההשלשל

*ניתמלאילמה,הזמנתחומריםםוצודשוטף

*תחזוקתהמורהיודבמעבדה

*הדרכתכתיםליםליקותלמור

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תוארביאמנית - חובה(יתרוןוןרהישי)

איסיוןוןמאריתהמהמהאיולוגית - ♥

ניסיוןוןבעבודהin-vivo - חובה

איטהטהיישומי办事处

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה