חשמלאי/תלצוותהחשמנייה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
חשמלאי/תלצוותהחשמנייה 2011/04/2021
אגףאגףינויוהנדסה
מארמשרה:
62124
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

אחזקהשוטפתמתקנילמלמלמלמוךוךוך,ביןליתר:

  • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותתוכננותיפולפולשוטףמורכותכותמללחשמלמלמל
  • איתורהיקוןקוןתקלותמערכותכותרה,חשמללרה
  • טיפולהמארכותכותאלפסקמערכותכותילויאשאש
  • תכנוןתכנוןיצועלינוייםםותוספותמערכותהמהביימות
  • התקנותהתקנותיודחשמלמלרההוכוח
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • רישיתאימלאמך - חובה
  • יתבריאהאהשלוהבנהשליותותיקודקודרהמשולבות - חובה
  • שליטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיתתית
  • 耶和华עבודהילחץונכונותלכוננותבלכוננותמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותלשעותמקובלות,במיתדתרך