עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 20/04/2021
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
מספרמשרה:
62196
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמחקרעצמאיבתחוםהמיקרוביולוגיהוהובלהשלפרויקטיםמדעייםהכוללים,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביותתאים,שיטותבביולוגיהמולקולארית(עבודתחלבוניםרנ”א,מקרוסקופיה,流式细胞仪ועוד)
 • ניהולמעבדה
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • כתיבתמאמריםודוחותבשפההאנגלית
 • אחריותעלניהולמלאיהמעבדה,הזמנתהחומריםוהציודשוטף
 • אחריותעלתחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר-חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולתלמידהעצמיתשלטכניקותמעבדהחדשות,עיבודנתוניםוהצגתמסקנות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות