עובדמעבדהמחלקהמחלקהמשאבמשאביםברית

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובדמעבדהמחלקהמחלקהמשאבמשאביםברית 11/04/2021
המחלקהמחלקהמשאביםםריםריים.
מארמשרה:
62188
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןליתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםמצמציהההעבודתמעבדה
 • אפיוןצרכיתםמשעבדותמורהייתתייתתיהויגנטיהויגנטיגנטי
 • הפקת脱氧核糖核酸ו-RNA.
 • עבודהעבודהיטותמותמותשלPCR,RT-PCR
 • איתוחליםםיציצירותיסינתונינתוניםים
 • ביצועליקותליכות.

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראיבביולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה
 • איסיתהיטותטותמאריות - חובה
  (ישרוןוןיסיוןון
  RT-PCR.
 • מיומניתהיתאיסיוןוןמערכותכותיותמותמות - חובה
 • הבנההבנהיסיוןליתוחתוחתוחיסוי
 • איסיתהיכולתכולתרכה - ישרון
 • שליטהמלאהלאה.办公室
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית,בכתבבכתב"‖
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות