עוזר/תמור

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עוזר/תמור 11/04/2021
המהאיולוגיתמאריתתשל
מארמשרה:
62186.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיתמאריתתשלמחפשתר/תמור。

*השתתפותבמארמלברהסטן,הכולל,ביןליתר:

*חקרמלמייעמידותליפולפולרטןטןטןתוךמקדותבמיורוביתלידולי

*חקרבידםדםשליידקיםיםיםדקבתוךידוליתםרטנים

*ניתוחליתהיבודמליתםמיתמלייםםריולוג,

אימניתליוכימיה。

*שימושושיותותיות

*שילובליהמומיהאקדמיההייתלייתתיוטכנולוגיה

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*博士בביניתליתתמארית/ביוכימית/חקרבימית/חק

בריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדאחדמחברראשוןאשוןמיםמיםם - חובה)

*יתדערוביולוגיתמשריתהיתברית - ♥

*ניניתהיתמשריםםרה-איניים - חובה

*ניסיוןוןבעבודהעםעםעםעםרון

*ניסיוןוןבעבודהעם - 单击化学יתרון

*ניניתאינתזתנתזתידים - ישרון

*ניניתאיולוגיתאישובית - ישרון

*ניניתליבודליתוחתוחשלתוחיNGS - יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ