מציל。הלמרכזהנופש

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מציל。הלמרכזהנופש 04/04/2021
מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ
תחוםמשרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

למרכזהנופשבמכוןויצמןלמדעדרוש。המציל。הלבריכתהשחייה
העבודההינהבמשרהמלאה- 5משמרותבשבועוכוללתעבודהבסופ”ש(לאחובה)

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תעודתמציל——בתוקף
  • ריענוןעזרהראשונה-בתוקף
  • ריענוןהצלה——בתוקף
  • חריצות
  • אחריות
  • מוטיבציהגבוההלעבודה
  • קו"חניתןלשלוחלמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.ilאוליצורקשר08-9342801 \ 050-9498854