עובד/תמעבדהבמחלקהלמתמטיקהשימושית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדהבמחלקהלמתמטיקהשימושית 14/03/2021
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
מספרמשרה:
62094
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

  • עיבודדגימותדםועבודהבשילובציודרובוטי
  • עבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA、RNA
  • עבודהעםתרביותתאים
  • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
  • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
  • ניסיוןבעבודהעםדגימותדם
  • אנגליתברמהמעולה
  • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון