עובד/תמעבדהבמחלקהמניתליומאריים

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדהבמחלקהמניתליומאריים 14/03/2021
המחלקהמדעמניתליומהריים.
מארמשרה:
62134
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עובד/תמעבדהמומארויבשטותטותשליולוגיולוגמארית,הנדסההנדסהית,ביוכימיהמיתמיתהמיהרוביולוגיה。

עזרההרתהיתהיתאמור,ברההמהותכנוןשלשלשל,ניהולהולשוטףרכשמעבדה

השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • תוארויהמדעיים - חובה
  • איסיוןוןמעבדהיטותמאריותותותאויוכימיות - חובה
  • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
  • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
  • ברית,ארברגוןהיכולתכולתבאופןבאופןמאיובצוות