טכנאי/יתmri

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
טכנאי/יתmri 14/03/2021
היניתליתמורמויהחיים
מארמשרה:
62173
תחוםמארה:
תפקידיתלים.
איאורהרה:

המחלקהחלקהיתמויהמדעייתמליי/תתי/♥MRIבהיקףקף50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידדכולליןןיתר:
הפעלהעצמניתהמכשיריILI
סיועועבהפעלתיודודהנלווהמערכותכותכותשונותמבוקרותותמצעותתוכנותמצעותמצעות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תעודתהסמכהירנטגןנטגןמחותחותmmeri - חובה
ניסיוןוןוןשנהשנהלפחותלפחותמערכתMRIקלינית-
שליטהטהישומי办事处
שליטהטהבשפותריתלית(איבור,כתיבהברית)