עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
מספרמשרה:
62142
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

סיועלמדעניהמכוןבכתיבהועריכהמדעיתשלהצעותמחקרתחרותיות,הכולל,ביןהיתר:

  • סיועלחוקריםבעריכתהצעותמחקרבהתאםלדרישותמממניםתחרותיים(כגון:תכניותהמימוןשלהאיחודהאירופי,מממניםפדרלייםועוד)
  • עריכהמדעיתולשוניתשלהצעותהמחקרהמוגשותלתוכניותמימוןתחרותית
  • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
  • ניסיוןקודםבכתיבתהצעותמחקרלקרנותתחרותיות——חובה
  • ניסיוןבניהולפרוייקטימחקרבאקדמי/בהתעשייה——יתרון
  • שליטהבשפההאנגליתברמתשפתאם(קריאה,כתיבהוכןיכולתביטויוניסוח)——חובה
  • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
  • כושרארגוןוהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית
  • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות