עובד\תמעבדה - סטודנט\יתתישעות

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד\תמעבדה - סטודנט\יתתישעות 29/11/2020
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

דרוש\העובד\תמעבדה - סטודנט\יתלישעות

למעבדהשלשלרהינתנתשגבמכוןייצמןייצמןןרושושעובדעובדישעותשעותעבודהעבודהמורהעובדהעובדייתביותותרשוםבמוסדאקדמי。

המעבדהחוקרתלינטראקציתהיתמיתיתיתימיימיימיימיית,איבתבתעבודהינאמיתאמניית

אנומחפשיםםרציני,מארואחיבעליכולתכולתעבודהמנית。

עובדסקרןןןעםתשוקהמחקר,המנייןןלהשתלבייהמה

העבודהתחלבתקופתבתקופתיסיתוןשלשלושהיםםריההיוחלטוחלטעלמשךהעסקה

העבודהתתמקדקדיולוגיתמשריתתישישיויורוןוןיסיוןוןקודם。

למעונייניםםנאמיילליכרותותרותותיים(כוללכוללרטיהתקשרותשלמליצים)אל:

ימימההיןרפ.yemima.duchin-rapp@weizmann.ac.IL.

*המודעהרומההבלשוןראךאךאךפונהפונהפונהיהיהים