מדען/יתתסגלמהנדס/תתהליכימיורו/ננוננוריה

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
מדען/יתתסגלמהנדס/תתהליכימיורו/ננוננוריה 15/11/2020
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

המחלקהחלקהיתאימימימשמשמשמשמש/יתסגל/תהלינימישרו/ננובריקצית

 • איתוחליכימילרו\ננופבריקציההתוךיתוףתוףמדעיעםעםמחקרשונותבתחומיתמנייתמניתמנית。
 • איכיתםרשיתילמהאלידופיתאיכוליםםשלשכבותדקותדקותעיטכניקותקותשונותמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD),原子层沉积(ALD),热电束沉积,溅射
 • ישמהשלעבודותמחקרמלירמהאליכיהידוףליםםיחית。
 • מתןמת,אירהבייתבריםםיכיייצורהיםםבתחוםריה
 • אירותהבייתאמתברוןהיתהיניהייצורמארכבית
 • אפיוןוןישטחשטחעיטכניקותמגוונות:
 • 机械平轮仪,光学轮廓仪,椭圆仪,原子力显微镜(AFM),扫描电子显微镜(SEM)
 • ארחבתלידעדעיכיתהיםםבאופן,התעדכנותשוטפתשוטפתיתתיההמנמדעית
 • עבודהעבודהיניניתהיתבריתהיים
 • איית,תיעודעודותחזוקתרכיתמסמניתבריתהיניייייצויצורבריצוהיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארבי - כימית\פינית\הנדסתחומרים\הנדסתכימית - חובה。תוארשלישילמסלוליםםהנל - ישרון
 • איסיתרובמורמויאקדמיליכרותמלמיקהקהקההעולםמי
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיבתבריתהייםנקיים
 • יתרחבמיתמיתליכיתהימייתליסיתהיתביקציההים:נידוףליתחומרית,איכילמה,ואיכיוןוןשכבות
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,ארהלמניתמארכבות
 • תודעתתודעתירותותותמאדאדרתתינאישתת
 • ינית,סדרברגון
 • יצירתיתליתליכולתכולתימודמנית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהלאהבשפהית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות
 • ניתןתןלשלוח"חמיילmaya.bachar@weizmann.ac.IL.