אנליסט/יתביואינפורמטיקאית

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
אנליסט/יתביואינפורמטיקאית 09/09/2020
מספרמשרה:
62025
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,מחפשתאנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכולל:

  • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
  • התאמתכליאנליזה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארראשוןבביואינפורמטיק/בהיולוגיהחישובית/מדעיהמחשב/ביולוגיה——חובה
  • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
  • ניסיוןבתכנותמדעיוכתיבתסקריפטיםבשפהאחתלפחותמביןהבאות:R, Perl, Python -חובה
  • ניסיוןבעבודהבסביבתUnix -חובה
  • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
  • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית