דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע 13/07/2020
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
  • לשרותיהתמךהכימייםבמכוןויצמןדרושמנהל/תלמעבדתICP。
  • בקרובתוקםבמכוןויצמןמעבדהשתתמחהבמדידהשלאיזוטופיםרדיוגנים(ויציבים)במיםוסדימנטיםע”ימכשירMC-ICP-MS。המעבדהתכלולגםICP-OESו四极icpותשמשלמדידותשלדוגמאותשעובדובמעבדהנקיה。
  • התפקידכולל:
  • הפעלתמכשירהמולטיקולקטורוהמכשיריםהנוספיםבמעבדה
  • הדרכהוליווישלסטודנטיםוחוקריםלעבודהעלהמכשירים
  • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
  • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il
  • למעונייניםנאלשלוחמכתבהתעניינותוקורותחייםלyael.kiro@weizmann.ac.il
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארדוקטורטבתחוםרלוונטיעםעדיפותלנסיוןבעבודהעלמכשיריICP。