מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
מספרמשרה:
61966
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש。המתכנת。תאלגוריתמים。

המעבדהעוסקתבדגימהועיבודמידעבמערכותמתקדמותבתקשורת,רדאר,מערכותרפואיותועוד。
התפקידעוסקב-。图像处理、计算机视觉

התפקידכולל:

  • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
  • עבודהמולבתיחוליםומוסדותרפואייםבארץובעולם。

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארראשוןבהנדסתחשמל/מדעיהמחשב/ביואינפורמטיק/בהיו——רפואה/תחוםרלוונטי——חובה,יתרוןלתוארשני。
  • ניסיוןמעשיבפיתוחאלגוריתמיםבתחוםה-电脑视觉
  • נסיוןב-深度学习
  • ניסיוןבעבודהעםדאטהרפואי-יתרון。
  • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。