מהנדס/תאלקטרוניקה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
מספרמשרה:
61954
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • הגדרתדרישותהמערכת”ליישוםמחקרי”שלמערכותהדגמהלהצגתההישגיםהמחקריים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחויישוםשלמערכותההדגמהבתחומיהדגימההנבונהוכרטיסיםבתחוםהתקשורת,רדארומערכותרפואיותכגון:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציוד射频,וכו,)מהנדס射频במעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמלבעלשליטהמצוינתהןבאנלוגוהןבדיגיטל。
 • הבנהמעולהבתחוםעיבודאותותודגימההןמכיווןהתאוריהוהןידעיישומי。
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • יכולתעבודהבצוותשמכילתוכנהוחומרהתוארראשוןבהנדסתחשמל——חובה