עובד/תמעבדה

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדה 29/10/2019
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
מספרמשרה:
61793
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהורישוםשלדוגמאותהמתקבלותמצוותהסטודנטיםוהחוקריםבמכון。
 • ביצועאנליזותאנליטיותכימיותבתחומיםשוניםומגוונים。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתציודוהחומריםהנדרשיםלפעילויותהשונות。
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • ניהולציודמעבדה:הזמנתחומריםובקרתמלאי。
 • מטלותנוספותבהתאםלהנחיותהממונים。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריHPLC -חובה。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריlc-ms -חובה。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX, MASSHUNTER,授权。
 • אוריינטציהטכניתטובה。