חיפושמורות.

חיפושמורות.

משרותחמות

משרותחמות

תהליךךיוס.

אנשיםבמכון.

חיפושמורות.

תוצאותחיפוש(70תוצאות)

שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים.
מספרמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהקבלהרישוםשוםשלמאותמתקבלותמתקבלותמתקבלותליםבריםםמכון
 • איצועליזותליטיותותימיתותמיתליםםמנית。
 • הפעלתמארךהיתליטימתקדם
 • הכנתציודוהחומריםהנדרשיםלפעילויותהשונות。
 • בריותותהתחזוקההתחזוקהשלשליותליודודבמעבדהעבדהמיכהכהיבטיחותחותחותמעבדה
 • איהולליתמעבדה:הזמנתאמריםםרתמני。
 • מטלותנוספותבהתאםבהתאםיותותמונממונים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראשוןאשוןימיההעםיסיתהמהמהמהמהרהבורהיהימית - חובה,תוארבישיבכימית - יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • יתדעיסיתוןבעבודהמכשיריHPLC - חובה。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריlc-ms -חובה。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX, MASSHUNTER,授权。
 • בריינטציתהיתתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们正在寻找一名积极的研究助理,加入我们的erc资助的研究,研究再生过程中血液和淋巴管的形成。

我们使用多种技术,如活体成像、单细胞RNASeq、蛋白质组学等来发现新的基因控制器官再生。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

·分子生物学、遗传学或相关领域博士学位

·分子生物学实验室工作的经验

·现有发育和/或干细胞生物学和光学显微镜的经验将是有利的。

要发送的完整申请Karina.yaniv@weizmann.ac.il.应包括:竞争性简介,简要介绍动机,以及两位参考的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמטמטמדעמדעמחשב לפרטים.
מספרמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמטמטמדעמדעמחשב
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • הגדרתבריתאמורכת“אייתמארי”שלמערכותהמהאלישגיתהמהרים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחויישוםשלמערכותההדגמהבתחומיהדגימההנבונהוכרטיסיםבתחוםהתקשורת,רדארומערכותרפואיותכגון:超声波
 • משתמיתליועועילסטודנטילסטודנט
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציוד射频,וכו,)מהנדס射频במעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/תחשמלליטהמניתמלינתנתהןבאנלוגבאנלוגוהןיגיג。
 • הבנהמעולהבתחוםבתחוםיבודבודאותותימההןמניתתריההיהיישומיידעמיישומי。
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהטהLabView.
 • 耶和华בצוותשמניתלתוכנהמרורהראשוןאשוןבהנדסתמל - חובה
结构生物学系研究助理 04/06/2020 המחלקהלכימיהאורגנית לפרטים.
מספרמשרה:
61961.
פקולטה/אגף:
המחלקהלכימיהאורגנית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们是一个跨学科的研究小组,工作在蛋白质结构,生物物理学和细胞生物学的界面。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • 理想的候选人是一位科学家,具有开展跨学科的能力。
 • 具有以下至少三个领域的博士、博士后研究经历:

- 生化学
-Biophysics.
- 结构生物学
-分子生物学
- 追查生物学
系统生物学
合成生物学

 • 候选人应该了解编程语言。酵母,显微镜或蛋白质科学的经验是明确的。
 • 未来的研究助理将被期望进行他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע 13/07/2020 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • לשימהאימתאמתאיצמןןרושמת/תלמעבדתICP。
 • בקרובתוקםבמכוןויצמןמעבדהשתתמחהבמדידהשלאיזוטופיםרדיוגנים(ויציבים)במיםוסדימנטיםע”ימכשירMC-ICP-MS。המעבדהתכלולגםICP-OESו四极icpותשמשלמדידותשלדוגמאותשעובדובמעבדהנקיה。
 • התפקידכולל:
 • הפעלתמכשירהירהרהמכשיריתהיריתליריםםמעבדה
 • הדרכהוליווישלסטודנטיםוחוקריםלעבודהעלהמכשירים
 • פיקוחקוחעליכותכותיוקוקוק,תיקוןקוןתקלותיתוחתוחיטות。
 • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il
 • למעונייניםנאלשלוחמכתבהתעניינותוקורותחייםלyael.kiro@weizmann.ac.il
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארברטטרויהאיריוןוןוןמכשיריICP。
אנליסט/יתביואינפורמטיקאית 09/09/2020 לפרטים.
מספרמשרה:
62025
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,מחפשתאנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכולל:

 • ניתוחרויברהבא(NGS)עבורמתרמירמתיישומית,כגון,转录组,整个Exome测序。
 • התאמתכליאנליזה。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבביואינפורמטיק/בהיולוגיהחישובית/מדעיהמחשב/ביולוגיה——חובה
 • ניניתהיתליnנתוניNGS/מידעגנומי - חובה
 • ניסיוןוןמדעיוכתיבתבריםםאחתאחתמבהבאותןהבאותהבאות:r,perl,python - חובה
 • איסיוןוןבעבודהיבתunix - חובה
 • איסיתליתוחתוחיסטי - ישרון
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
מנהל/תרשתWindowsבתחוםשרתיםבאגףמערכותמידע 29/09/2020 תחוםשרתיםםבענףיותמיחשובחשובמערכותמית לפרטים.
מספרמשרה:
62023.
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםםבענףיותמיחשובחשובמערכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • ניהולהולכוללכוללשלשליבתמיקרוסופט
 • אחריותתפעוליתעלסביבתWindowsמרובתשרתים
 • ניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות
 • טיפולבתקלותמורכבות
 • בריותותעלמיתליפורהמארכות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • איסיוןוןבעבודהבעבודהרגוני企业,מעל1,000上可口 - חובה
 • תחזוקהתחזוקהותפעולשליבותמרובותובותרתית400 + - חובה
 • ניסיוןשלשמונהשניםלפחותכאיש动手במערכות它הכוללותשרתי。Windows /Linux -חובה
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתיםֲ- VMWAREחובה
 • יתדעיניתהמערכות超收敛
 • היכרותמיתמיקהקהמערכותכותהפעלהWindows 2012/2016/2019 - חובה
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאות,Windows集群,Active Directory IIS, GPO / GPP -חובה
 • 耶和华דעיסיוןון,תחזוקהוהקמהההשליסיהיםMS-SQL - חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות微软הבאות——SCCM SCOM,华盛顿州立大学
 • ידעוניסיוןבניהולשרתיExchange -חובה
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטיםדוגמת权力壳חובה
 • ידעוניסיוןבסביבתCitrix
מדען/יתסגלאומהנדס/תתהליכימיקרו/ננופבריקציה 15/11/2020 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסג/תלהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • איתוחליכימילרו\ננופבריקציההתוךיתוףתוףמדעיעםעםמחקרשונותבתחומיתמנייתמניתמנית。
 • איכיתםרשיתילמהאלידופיתאיכוליםםשלשכבותדקותדקותעיטכניקותקותשונותמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD),原子层沉积(ALD),热电束沉积,溅射
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןמת,אירהבייתבריםםיכיייצורהיםםבתחוםריה
 • שירותזהכוללהנחייהומתןפתרוןלבעיותבתהליכיהייצור,פיתוחתהליכיםמורכבים,פיתוחשיטותבקרתתהליכיםוכןהדרכהלהפעלתהציוד。
 • אפיוןפנישטחע"יטכניקותמגוונות:
 • 机械平轮仪,光学轮廓仪,椭圆仪,原子力显微镜(AFM),扫描电子显微镜(SEM)
 • הרחבתהידעבתהליכיםהשוניםבאופןשוטף,התעדכנותשוטפתבחזיתהטכנולוגיההמדעית
 • עבודהעבודהיניניתהיתבריתהיים
 • איית,תיעודעודותחזוקתרכיתמסמניתבריתהיניייייצויצורבריצוהיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיבתבריתהייםנקיים
 • יתרחבמיתמיתליכיתהימייתליסיתהיתביקציההים:נידוףליתחומרית,איכילמה,ואיכיוןוןשכבות
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,ארהלמניתמארכבות
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה
 • ינית,סדרברגון
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהלאהבשפהית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתןתןלשלוח"חמיילmaya.bachar@weizmann.ac.IL.
עובד\תמעבדה-סטודנט\יתלפישעות 29/11/2020 לפרטים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

דרוש\העובד\תמעבדה - סטודנט\יתלישעות

למעבדהשלד״רעינתשגבבמכוןוייצמןדרושעובדלפישעותלהתחלתעבודהבדצמבר。העובדחייבלהיותסטודנטרשוםבמוסדאקדמי。

המעבדהחוקרתאינטראקציהביןמיקרואורגניזמיםימיים,בסביבתעבודהדינאמיתומעניינת。

אנומחפשיםםרציני,מארואחיבעליכולתכולתעבודהמנית。

עובדסקרןעםתשוקהלמחקר,המעונייןלהשתלבבחייהמעבדה。

העבודהתחלבתקופתבתקופתיסיתוןשלשלושהיםםריההיוחלטוחלטעלמשךהעסקה

העבודהתתמקדבביולוגיהמולקולריתולכןישיתרוןלניסיוןקודם。

למעונייניםנאלשלוחמיילהיכרותוקורותחיים(כוללפרטיהתקשרותשלממליצים)אל:

ימימהדוכיןרפyemima.duchin-rapp@weizmann.ac.IL.

*המודעהרומההבלשוןראךאךאךפונהפונהפונהיהיהים

分析化学家/质谱专家 18/01/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

Weizmann Institute of Science, Merbl Lab,现招聘一名具有高度技能和积极上进的人,从事蛋白质图谱研究

Merbl Lab在基于蛋白质组学的精密药物中开发了创新和尖端技术,具有与学者和工业的强大联系

工作描述

候选人将在最先进的LC-MS / MS仪器上用于蛋白质和肽分析。该位置包括校准,设置,优化和故障排除。该位置还需要不时参与样品制备

השכלההשכלהיבריתםרשית:

必要的技能

 • 具备色谱基础知识。具备分析研发经验。最好有使用质谱的实际经验
 • 候选人必须具有出色的口头和书面沟通技巧
 • 个人技能和作为团队的一部分工作的能力

:教育

 • 最低要求是化学、生物化学或分析化学硕士学位

如果您有兴趣,请发送电子邮件yifat.merbl@weizmann.ac.IL.

רכז。תאתיקהורגולציהבמחקר 21/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים.
מספרמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ללשכהלמענקימחקרופרויקטיםבמכוןויצמןלמדעדרוש。הרכז。תאתיקהורגולציהבמחקרלתפקידהכולל:

 • בחינתבריתהיותותהנוגעותמענקירומתןתןמדעניםםםהלשכההלשכההלשכההלשכהיהולםםמולולרמיםםםמתיתליחודחודירופי
 • מעורבותוסיועבהליכינאותותמחקר(合规)ובדיקתםמולהגורמיםהרלוונטייםבמכוןאומולקרנותחיצוניות(מממניםפדרלייםוהאיחודהאירופי),לצורךעמידהבדרישותגורמיםמממניםאלו
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבמשפטים——חובה(יתרוןלבעל/תרישיוןעריכתדין)

ישרוןמעותמעותילבעליניסיסיסיסיסוןקודםבלפחותמשמיתמיתלים:

 • איסיוןוןמשפטיתתרה"בבירופה,אובעבודהמניתמולגורמיתםרלייםםרה"בבמולוליחודחודירופי
 • ניסיוןבבחינתהדרישותהאתיותהנוגעותלמענקימחקראומעורבותוסיועבהליכינאותותמחקר(合规)
 • ניסיוןבטיפולבבקשותלמענקימחקרמגופיםפדרלייםומהקהילייההאירופאית地平线(2020)
 • איסיתהיפולפולבבקשותמענקימורמורהברטית,אובעבודהמולמשמשמשימשימשימש
研究伦理和法规(合规)协调员 24/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים.
מספרמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

审查资金组织的道德和合规性要求,并为研究拨款和项目办公室(RGPO)以及与魏兹曼协定的科学家们提供援助和建议,与研究拨款的提交和管理有关的Weizmann遵守和道德要求。

职责包括:

 • 研究与科学家和RGP团队有关各种研究授予的道德要求和向科学家和RGP团队提供指导和建议。
 • 提供合规性要求的援助及其与研究所相关机构或外部资助组织(主要是联邦和欧盟机构)的审查,以满足这些资助机构的要求。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 规定的法律学士(或等同)所需的。
 • 在美国或欧盟之一的国家法律经验,或在美国或欧盟与联邦机构的法律工作经验 - 一个优势。
 • 具有研究拨款申请经验,以及与美国联邦机构和欧盟委员会拨款相关的经验(Horizon 2020)——优先考虑。
 • 有MS Office和数据库使用经验。
 • 英语在母语级(阅读和写作),希伯来语处于良好的水平。
עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפינית 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים.
מספרמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

סיועמדענילמהמתאיתבריתמניתתהצעותמורתחרותית,הכולל,ביןליתר:

 • סיתברים(כגון:כגוןיותהמימוןוןיחודחודירופי)
 • בריתמניתליתתהצעותשלהצעותמומהמהמהמהמהמהברותית
 • ניהולהולרשוטףעםעםעםמדענמכוןמהמהמהמהמלמנמדעית
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • ניסיוןקודםבכתיבתהצעותמחקרלקרנותתחרותיות——חובה
 • ניניתהיתברוייקטימורבאקדמית/ביית - יתרון
 • שליטהטהבשפהיתתרמתשפתאם(希伯来狗(ביאה,כתיבהוכןיהכולתיניהיוניסוח) - חובה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • כושרברגוןהמהמספרמשרותותבומנית
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
טכנאי/יתMRI 14/03/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62173
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהחלקהיתמויהמדעייתמליי/תתי/♥MRIבהיקףקף50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידדכולליןןיתר:
הפעלהעצמניתהמכשיריILI
סיועבהפעלתהציודהנלווהומערכותשונותהמבוקרותבאמצעותתוכנותמחשב

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תעודתהסמכהכטכנאירנטגןוהתמחותבmri -חובה
ניסיוןוןוןשנהשנהלפחותלפחותמערכתMRIקלינית-
שליטהטהישומי办事处
שליטהבשפותעבריתואנגלית(דיבור,כתיבהוקריאה)

עובד/תמעבדהבמחלקהמניתליומאריים 14/03/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עובד/תמעבדהמומארויבשטותטותשליולוגיולוגמארית,הנדסההנדסהית,ביוכימיהמיתמיתהמיהרוביולוגיה。

עזרהבהכשרתסטודנטיםבשיטותהמחקר,עזרהבהקמהותכנוןשלמעבדהחדשה,ניהולשוטףשלרכשהמעבדה。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותמולקולריותאוביוכימיות——חובה
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהמטמטמטיקהקהימושית 14/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמומסגרתמארקליני,הכוללת,ביןליתר:

 • עיבודבודימותותועבודהועבודהילובלוביודרובוטי
 • עבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA \ RNA.
 • עבודהעםתרביתלים
 • איהולמעקבמלאימיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
 • ניניתוןבעבודהעםימותות
 • אנגליתברמהמעולה.
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
天体物理学图像处理开发者 15/03/2021 הפקולטהלפיסיקה לפרטים.
מספרמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטהלפיסיקה
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

我们正在寻找一个经验丰富的人,在天文学和信号处理或图像分析中,加入Weizmann Institute的Ultrasat图像减少开发团队。UltraSAT是一个科学的空间使命,将于2024年推出,带着一个前所未有的大视野携带望远镜。它将开展对瞬态和可变紫外线的第一个宽场调查,并将彻底改变我们的
对热瞬变宇宙的理解。
看://www.drugmoneyart.com/ultrasat

השכלההשכלהיבריתםרשית:

资格:

 • 有天文图像数据缩减或图像处理经验
 • 3年以上的软件开发经验
 • 熟悉面向对象编程,MATLAB和Python
 • 数学背景和强大的问题解决和分析技能
 • 一种激情驾驶个人和团队成功的“动手”的态度
 • 较高的自学能力
 • 全职/部分工作

发送简历至邮箱:ronit.baram@weizmann.ac.IL.

Weizmann科学研究所的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与将理论科学转化为原型的本科生。该职位要求具备在动态环境中积极主动工作的能力。
熟悉C/ c++, Matlab和信号处理。
根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。
有意者请提交简历nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

本科EE和SW工程师学生:

 • EE / Math / Computer Science软件C / C ++,MATLAB和信号处理 - 用于波束成形项目(USTB)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-超声和演示(摩西)
 • EE / Math / Computer Science Software Student Student - 无线US(Shlomi)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-信号处理,Matlab和ML - (Satish)
Weizmann科学研究所的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所寻找本科生,具有计算机视觉技巧,他们希望参加将计算机视觉应用于临床问题的尖端研究。

研究主题:利用机器学习促进戈谢氏患者临床监测

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

有意者请提交简历nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习(ML)本科生:

 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - 哈米克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE / MATH / COMPUTER SCIENCE / BIOMEDICICAL ML学生 - 胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
Weizmann科学研究所的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所寻找本科生,具有计算机视觉技巧,他们希望参加将计算机视觉应用于临床问题的尖端研究。

研究主题:利用机器学习区分正常和病理人胎盘

有计算机视觉方面的实际工作经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

有意者请提交简历nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习(ML)本科生:

 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - 哈米克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE / MATH / COMPUTER SCIENCE / BIOMEDICICAL ML学生 - 胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול לפרטים.
מספרמשרה:
62216.
פקולטה/אגף:
תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • הפעלתמצגותוסיועטכניבפעילויותתרבות,הרצאותובכנסיםמדעיים。
 • לוויהאירועיםמתחילתהארועועדסופו,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות-חובה。
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחות2משמרותבוקר)。
 • שליטהבאנגלית-חובה。
 • תודעתתודעתירותותות
 • 耶和华עבודהעבודה,יצוגית,ארתתיןןישיתתטובה。
מציל。הלמרכזהנופש 04/04/2021 מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ לפרטים.
פקולטה/אגף:
מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

למרכזהנופשבמכוןויצמןלמדעדרוש。המציל。הלבריכתהשחייה
העבודההינהבמשרהמלאה- 5משמרותבשבועוכוללתעבודהבסופ”ש(לאחובה)

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תעודתמציל-בתוקף
 • ריענוןעזרהראשונה-בתוקף
 • ריענוןהצלה——בתוקף
 • חריצות
 • בריות.
 • מוטיבציההגבוהה.
 • קו"חניתןלשלוחלמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.IL.אוליצורקשר08-9342801 \ 050-9498854
קניין/יתבענףרכשמקומי,תחוםמקצועימנהלי 06/04/2021 ענףרכשמקומי לפרטים.
מספרמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומי
תחוםמארה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
איאורהרה:

אחריותעלתהליךרכישתטוביןושירותים,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש.
 • ניהולמו"מלמיתליםמוללים
 • ניתוחתוחמחירובחהחלופהתמועדפת
 • איתורוחיפושספקיםחלופיים/פתרונותחלופיים
 • הנפקתהזמנותרכש,ניהולומעקבאחרשלביהאספקהעדלסגירת

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-חובה

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיההיהול/משיםֲ-יתרון)

 • ניסיוןוןשל3שניםםלפחותלפחותבתחוםבתחוםיינותנותֲ
 • בריקורסיקנייתברכשהיתעודותתעודותמכהמכהֲרון
 • ניניתהיורותותעםמירכשמליים - ישרון
 • ניסיוןברכשמדעיאוטכני-יתרון
 • ניסיוןבעבודהבמערכותerpותפנית
 • יכולתניהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהלאהבשפותריתליתתבכתב"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזר/תמחקר 11/04/2021 המהאיולוגיתמאריתתשל לפרטים.
מספרמשרה:
62186.
פקולטה/אגף:
המהאיולוגיתמאריתתשל
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיתמאריתתשלמחפשתר/תמור。

*השתתפותבמחקרמעבדהלחקרהסרטן,הכולל,ביןהיתר:

*חקרמלמייעמידותליפולפולרטןטןטןתוךמקדותבמיורוביתלידולי

*חקרבידםדםשליידקיםיםיםדקבתוךידוליתםרטנים

*ניתוחליתהיבודמליתםמיתמלייםםריולוג,

אימונולוגיהוביוכימיה。

*שימושבטכנולוגיותחדשניות

*שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*博士בביניתליתתמארית/ביוכימית/חקרבימית/חק

בקטריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיאחר-חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדאחדמחברראשוןאשוןמיםמיםם - חובה)

*ידענרחבבביולוגיהמולקולריתוטכניקותבקטריולוגיה——חובה

*ניניתהיתמשריםםרה-איניים - חובה

*ניסיוןוןבעבודהעםעםעםעםרון

*ניסיוןוןבעבודהעם - 单击化学יתרון

*ניניתאינתזתנתזתידים - ישרון

*ניניתאיולוגיתאישובית - ישרון

*ניניתליבודליתוחתוחשלתוחיNGS - יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

איש/תdevops 11/04/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים.
מספרמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

אגףמערכותמידעמחפשאית/שDevOps,התפקידכוללביןהיתר:

*תכנון,פיתוחתוחיברציתהמערכותהיתהמשרכותכותמיוחדותוחדותוחדותמחשוברביצועים

*פיתוחאוטומציהשלתשתיותמחשובעתירביצועיםובענןהיברידי

*הערכהוהטמעהשלשליותמהמותמכותמכותמומשרית

*שילובאינטגרציתהיםמיםמיםבתחובתחובתחומילמאר,איפוריצועיםהמהרונותונותרישותייחודיחודיחודיות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשל3שניםםלפחותמימתהירהינית/לינוקס - חובה

ראשון/שניבמדעיהיים - ישרון

ניסיוןבניהולאשכוליחישובמבוססילינוקס,כוללידעבספריותעיבודמקביליותובאחתממערכותתזמוןמשימות:

Lsf, sge, slurm -חובה

ניניתמוכחוכחשליתוחתוחיותותיצועיתמויתית,מבדקיביצועיםםמכונותכונותבודדותיחישוב - חובה

ניסיוןבאפיון,הקמהותחזוקהשלסביבותיתירות,כוללשימושלפריסהאוטומטיתשלמערכותהפעלהועדכונים

(Jenkins, Chef, Puppet, Ansible)-חובה

ידעבכתיבתסקריפטיםBash/Python

יתאמורכיהאיםליותותיותותילייםםישליחיחיח

היכרותעםכליםבביואינפורמטיקה-יתרוןמשמעותי

תפעולסביבותבענןציבוריAWS, GCP, Azure -יתרון

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

עובדמעבדהבמחלקהלמשאביםוטרינריים 11/04/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים.
מספרמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםמצמציהההעבודתמעבדה
 • אפיוןצרכיםשלמעבדותהמחקרובנייתפרוטוקוליםלזיהויגנטי
 • הפקת脱氧核糖核酸ו-RNA.
 • עבודהבשיטותמתקדמותשלPCR,RT-PCR
 • ניתוחנתוניםויצירתדוחותובסיסינתונים
 • ביצועליקותליכות.

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראיבביולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה
 • איסיתהיטותטותמאריות - חובה
  (יתרוןלניסיוןב
  rt - pcr
 • מיומניתהיתאיסיוןוןמערכותכותיותמותמות - חובה
 • הבנההבנהיסיוןליתוחתוחתוחיסוי
 • ניסיוןויכולתהדרכה-יתרון
 • שליטהמלאהבתוכנות办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזרתמורהמהמדעמניתליומהריים 20/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62196.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמחקרעצמאיבתחוםהמיקרוביולוגיהוהובלהשלפרויקטיםמדעייםהכוללים,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביותתאים,שיטותבביולוגיהמולקולארית(עבודתחלבוניםרנ”א,מקרוסקופיה,流式细胞仪ועוד)
 • ניהולמעבדה.
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • כתיבתמאמריםודוחותבשפההאנגלית
 • בריותותעליהולמלילמה,הזמנתהחומריםםודודשוטף
 • אחריותעלתחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה
 • איוויוהדרכתהיתהיתהיתאמומחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר-חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולתלמידהעצמיתשלטכניקותמעבדהחדשות,עיבודנתוניםוהצגתמסקנות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
חשמלאי/תלצוותהחשמנייה 2011/04/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים.
מספרמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

אחזקהשוטפתמתקנילמלמלמלמוךוךוך,ביןליתר:

 • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותתוכננותיפולפולשוטףמורכותכותמללחשמלמלמל
 • איתורהיקוןקוןתקלותמערכותכותרה,חשמללרה
 • טיפולבמערכותאל-פסקומערכותגילויאשועשן
 • תכנוןוביצועשינוייםותוספותבמערכותהחשמלהקיימות
 • התקנותציודחשמלתאורהוכוח
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רישיוןחשמלאימוסמך-חובה
 • יתבריאהאהשלוהבנהשליותותיקודקודרהמשולבות - חובה
 • שליטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיתתית
 • 耶和华עבודהילחץונכונותלכוננותבלכוננותמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותלשעותמקובלות,במיתדתרך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלמדעיםביומולקולרייםמחפשתעובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

*עבודהעבודהיטותליוכימיותותיולוגיההשלשל

*ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודשוטף

*תחזוקתהמורהיודבמעבדה

*הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תוארביאמנית - חובה(יתרוןוןרהישי)

איסיוןוןמאריתהמהמהאיולוגית - ♥

ניסיוןוןבעבודהin-vivo - חובה

שליטהביישומי办公室

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

上市/תמחקריםםיניים 04/05/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים.
מספרמשרה:
62208.
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מעבדהמובילהלהריחסיליןמנמליןליןןמיקרוביתהרוש/המתאם/תמחקרמנוסה
התפקידדכולליןליתר:
תיאוםמחקריםקלינייםהכולללקיחתדגימות,אחסוןדגימות,הסבריםומתןמענהעלשאלות,קשרעםמתאמימחקרבבתיהחוליםבארץובחו״ל。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*תוארומדעיים/地上你/מדעיהתזונה/סיעודעודאורההיניתיניניניניניתתרת - יתרוןוןיברבתזונה
*תעודתgcpחובה
*תעודתCRAחובה
*ניסיוןבעבודהדומהכוללניהולמחקריםואנשים——חובה
*אנגליתברמהה
*ידעונסיוןבלקיחתדמים-יתרון

מדרית/ךשחייהמוסמך/תלמרכזהנופששלמכוןויצמןלמדע 16/05/2021 לפרטים.
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

לקאנטריברחובותדרוש/המדריך/תשחייהמוסמך/ת。
תיאורהיד:
עבודהעםילדיםומבוגרים。
עבודהעבודהימיתם'-ה'。
ביןהשעות14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני——יולי——אוגוסט。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

מדריך/תתיהמךמך/ת。
ניסיוןמעשישלשנתייםלפחות。
יתיאנושמנית。
אחריות。

מדריך/תתיהמךמך/ת。

ניסיוןמעשישלשנתייםלפחות。

יתיאנושמנית。

אחריות。
קורותותייתליתןתןלשלוחמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.IL.
מארטלפון-08-9342801

מדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציה 18/05/2021 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים.
מספרמשרה:
62189.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
איאורהרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרהתהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופים,האיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:物理气相沉积(PVD)、原子层沉积(ALD),溅射,电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD) "
 • הרפיהתרמיתשלשכבותדקות,אקטיבציהשלמשטחים,ניקוימצעיםוהסרתחומריםאורגניים。
 • אפיוןשכבותדקותע”יטכניקותמגוונות:AFM、SEM、אליפסומטר,ועוד
 • ישמהשלעבודותמורמליתברמהותותיכיהניתליםםיחית。
 • מתןשירות,ייעוץוהדרכהבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה。
 • הרחבתהידעבתהליכיםבאופןשוטף,התעדכנותבטכנולוגיההמדעית。
 • עבודהעבודהינטנסיביתהיתבריתביים。
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבלתהליכיייצורבחדריםהנקיים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。
 • תוארשלינילמנמסלוליםםהנל - ישרון。
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי。
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים。
 • יתרחבחבמיתמיתאיכיתהימייתליסיתהיתביקצית:ניתליתמרית,תהלינילמה,ואיניתוןדקותדקות。
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,בקרהלמניתמארכבות。
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • ינית,סדרברגון。
 • יצירתיתהיתאימודודמנית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。

*תלויברקעקעמניוהאקדמישלשל-מועמד,המארהיתליותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךאךפונהריםהים。

אגרונומ/ית——מנהל/תחממה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספרמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

אחריותעלניהולותפעולהחממותואיכותהשירותהניתןלקבוצותהמחקר,הכוללת,ביןהיתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממותובקרותיומיותלאיתורנזקים

*ארתתיםםיעבודהעבודהממלמתאליבטיתאמנמקצועיית,ביים,ברתייתהיליים

*הנחייהמקצועיתוחניכהשלעובדיםבחממותוגורמיםמקבוצותהמחקרהמקיימיםבהןפעילות
*ניהולצוותעובדיהחממותובקרהעלאיכותעבודתם
*בנייתתכניותעבודהלטווחקצרוארוך:שגרותלטיפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סידוריעבודהוביצועהדברות

*הזמנותנותיודודשוטףמים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןכאגרונום——חובה

רומדעיהחקלאות - חובה

איסיתהיהולהולצוותים-חובה

ידעבזיהוימחלותומזיקיםוהדברתם

耶和华מערכותכותייההרהמתקדמותמותמותיפולפול

הכרתמגווןזניצמחיםוגידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים.
מספרמשרה:
62213.
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

למעבדהחדשהחדשהרנגיפיפיפםם/העובד/תמש,התפקידדכולליןליתר:

 • סיועמתמתעבדה。
 • ניהולהולשוטףשלמעבדה
 • השתתפותבמחקרביולוגיוהדרכתסטודנטיםבשיטותמעבדה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןבעבודתמעבדה(עדיפותלבעליניסיוןבשיטותביולוגיהמולקולריתו/או
  עבודהעםתרביתלים)。
 • בעל/תתיטהמלאהבשפותבשפותריתהיתתבכתב"פ
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021 ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף לפרטים.
מספרמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף
איאורהרה:

אחריותעלתחזוקתהאולמותותפעולאירועיםהכולל,ביןהיתר:

 • בחינתנתרכיתםרוליוםוםירועיתהירוועירונותונותונותימליים,בהתאםלהנחיותונהליהבטיחותוהאבטחה
 • מתמיתליתתמערכותכותרההמולטימדיה
 • אחריותעלתחזוקתהציודהטכני,החשמליוהאלקטרוני,כוללקבלתהצעותמחירוביצועהזמנותרכש
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ידעוניסיוןמקצועיבתחוםמערכותמולטימדיהוסאונד,אלקטרוניקהוחשמל——חובה
 • טכנאימוסמך-יתרון
 • שליטהמלאהיישומיישומי.办公室(יתרוןוןיכרותותמארכות内部服务,איתאמורתייעודיות)
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • נכונותלעבודהאדמיניסטרטיביתבמקביללעבודהפיזיתמאומצת
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות,במארההרך

עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים.
מספרמשרה:
62215.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותהתנהגותהתנהגותרתית,הכוללת,ביןליתר:

 • שימושיתמארייתמומית
 • מבחניהתנהגותוביניתלישובית
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארביבביולוגיההאומקביל - חובה(תוארשלישי-יתרון)
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות-חובה
 • ניסיוןון.体内- ישרון.
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמההגבוהה,בכתבבכתב"‖
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוההברית,כושרברגון,יצירתיתליכולתכולתעבודהבאופןמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמהמדעמדעמח 24/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספרמשרה:
62206.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

oגידולוטיפולבמגווןתרביותשלאצותימיותכוללהכנהועיקורשלמדיומיםשונים

oיישוםופיתוחשיטותלטרנספורמציהגנטיתלאצותימיות

oיישוםשיטות聚合酶链反应וסלקציהלמציאתטרנספורמנטיםחיוביים

oריתמני.脱氧核糖核酸ואנליזהזהשלרצפיתליוןוןישלמנים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

oתוארראשון/שניבביולוגיה——חובה

oניסיוןבעבודתמעבדהובשיטותמולקולריותומיקרוביולוגיות——חובה

oאיטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

oיכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

oתקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה

עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית 24/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים.
מספרמשרה:
62205.
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטמוןבמגווןהרחבשלמודיפיקציותכימיותשמעטרותרנ”א,הכוללת,ביןהיתר:

oביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

oהכנתבריתותמיתמ-RNA.ו/או.脱氧核糖核酸

oפיתוחליםםמיים.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

oתואראי/שלישיבביולוגית - חובה

oאיסיוןוןמעבדהעבדהיטותטותטותשליולוגיתמארית - חובה

oשליטהטהבשפותריתהיתברמהה

oתודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

oאחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחוםחשמללרה. לפרטים.
מספרמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמללרה.
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

אגףאגףינויוהנדסהמחפשראשאשתחוםמלרה,לתפקידד:

 • בריתותתפעולמומעמלמלמלמומשנמשנמלמאית
 • אחריותעלתכנוןופיתוחתשתיותחשמל,ניהולפרויקטיחשמ,להתאמותושינוייםבמבנים
 • ניהולצוותעובדיםמקצועייםבתחומיהחשמ,להבקרהוהמחשו:בהנדסאים,טכנאים,חשמלאים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/תחשמל,בעל/תרישיוןחשמלאי-מהנדס/ת-חובה
 • בעל/תרישיוןחשמלאי-בודקסוג3 -יתרון
 • ניסיוןבמערכותהספק(שנאים,גנרטורים,אלפסק)——חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3 - 4שניםלפחותבתפקידדומה——חובה
 • ניסיוןבניהולוהובלתצוותעובדים-חובה
 • 耶和华从事 - חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה
מתכנת/תומפתח/תתריתמים 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש。המתכנת。תאלגוריתמים。

המעבדהעוסקתימהמשיתמיתאורכותמאמותרת,רדאר,,מארכותרפואיתות
התפקידדעוסק-。图像处理\计算机视觉

התפקידכולל:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
 • עבודהמולוליחוליםהמהרפואייםםץ

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבהנדסתחשמל/מדעיהמחשב/ביואינפורמטיק/בהיו——רפואה/תחוםרלוונטי——חובה,יתרוןלתוארשני。
 • איסיתמעשיליתוחתוחריתוחמיתםבתחום-电脑愿景
 • נסיוןב-深度学习
 • איסיוןוןבעבודהעםעםרפואי - ישרון。
 • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

:ML和计算机视觉专家

Weizmann科学研究所(WIS)的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室正在寻找经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,用于在医学成像,计算机视觉领域领先的技术研究项目工作,医疗数据和雷达

与医学成像,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的AI算法和深度学习框架(Pytorch,Tensorflow,Cheras等)的应用。候选人将与以色列和世界各地的主要医疗机构合作

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • B.Sc.在电气工程/计算机科学/生物信息学/ Biomedicine或等效物中 - 硕士/博士学位是一个优势
 • 5年以上机器学习算法研发经验
 • 超过3年的Python开发经验
 • 有机器学习框架的实践经验和在计算机视觉领域开发算法的实践经验
 • 具有基于机器学习构建端到端原型和应用程序的经验
 • 有医疗数据工作经验者优先
 • 有Matlab和OpenCV经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 良好的英语听说读写能力
איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM) 30/05/2021 תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62232.
פקולטה/אגף:
תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

קביעתוהגדרת政策

בחינתמערכותותהליכיםחדשיםלהתממשקותלמערכתניהולזהויות

בנייתארכיטקטורתמערכתidm

הגדרהועבודהמולאינטגרצייתמערכותמאתגרותוייחודיותבטכנולוגיותמגוונות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשלשלשלשלםםלפחותלפחותלפחותלפחותלפחותבפתוחמעהעהעהיניהולהולזהוותותכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןותnetiq,sailpoint,ca,oim,tivoli,aveksa - חובה

יכולתלעבודהבטכנולוגיהחדשהבתחוםה- iam -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססיJava、Python, PowerShell,春天,角,JSON,休息,SCIMו- SOAP -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP ((Active Directory, eDirectory Oracle身份-חובה

הבנהעמוקהבניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים(RBAC)והפרדתרשויות(SoD) -חובה

ניניתמלייתליישוםשוםים,יתכולותיטותdevops - חובה

איטהליבתבתינוקסנוקסמעורבתבתבתעםיסיתהיות - חובה

בעל/תתיניתוןעםיסינתוניתהיתבתיתSQLמורכבות(SQL Server,Oracle) - חובה

כתיבתבתריתם-电源壳,Python,Bash - יתרוןמשי

ניסיוןשל3שניםלפחותבכליPAMכגון——CyberArk BeyondTrustו- Centrifyיתרון

עובד/תמעבדהבמחלקהלבקרהביולוגית 01/06/2021 המחלקהחלקהרההיולוגית לפרטים.
מספרמשרה:
62234.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהרההיולוגית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלבקרהביולוגית,בכפיפותלפרופ”רוניזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביתליםליטותטותיוכימיתאמשריות
 • ביצועמבחניפעיתהיוכימייתהיתברסנטיותותשליםםרומות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארבילפחותלפחותיולוגיההשל/ביוכימית/ביולוגיתמארית - חובה
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהביוכימיותומולקולריות——חובה
 • איסיוןוןבעבודהעםעםרביתלים(רוייםםרותותים,תאיגזע)ובשיטותטותיות - חובה
 • 耶和华דעיסיוןוןמערכותהדמיתומיורוסקופיתמהמתמהמהמתליתתוח - יתרון
 • יכולתונכונותללמודוללמדשיטותוטכניקותחדשות
 • איטהטהיישומי办公室ובמורכותממממוחשבותנוספות
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
מזכיר/תדיקןמדרשתפיינברג 01/06/2021 מארשתשתיינברג. לפרטים.
מספרמשרה:
62231
פקולטה/אגף:
מארשתשתיינברג.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:
 • ניהוליתמהאיקן,איאוםלישותשותישיתרבותמניתהיתברוטוקולית
 • ארגוןליאוםליעותעותיקןקן"ללליאוםאוםירווחרחיהמדרשהשהרץ
 • ניסוחסוחהודעותמניםםבשפותריתתית
 • ניהולתכתובותהדיקןואחריותמעקבביצוע
 • סיועוערולים,כנסיםםירועיתמטעםליתהמארשה
 • איאוםלישותהיתאיניורויבילגורמיתלמורביתליםליםברווחההיתתשלמיניתבר-ברטים
 • ביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךע”פהנחייתהדיקןומטעמו,וביןהיתרביצועסקריםמטעםהמדרשה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניניתהיהולהוללשכהלשכהאואוידמזכירותיר--יר_ירויר_ירירותיר_ירירון
 • שליטהמלאהיישומיישומי.办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת(CRM / ERP.
 • שליטהמלאהליכולתכולתיסוחסוחבכתבובעפפפובעובעובעתתת(יתרוןוןיטהטהרמתתשפת)
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דיסקרטיות,אחריות,יוזמה,דייקנות,יסודיותויכולתירידהלפרטים
 • יכולתעבודהעצמאיתובצוות
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות,במארההרך
עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62229.
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

במסגרתהתפקיד:

- תפעולותחזוקהתקינהנהמארכותליודודיחיחיחיחידהדההפעלההפעלהיוליומייתמייםםשלמנירית

-אחריותלמעקבובקרהעלתפקודואיכותהמכשירים

- תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

- אפשרותלהתפתחלתחומיתריתהים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • הנדסאי/טכנאימהמך - יתרון
 • איטהלית - ישרון
 • יכולתעבודהפיזיתאחריותוסדר
 • הקפדהותשומתתתלברטים
 • סדרברגוןגוןרמההמאד

עובד/תמעבדהזמנית 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62230.
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהיחיחבריתהריההיהקץץבהכנתרקעותמזוןזוןמתןמומדעומלהמכוןליהצורך。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

•חרוץ/הואחראית

•תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה

•אנגליתברמהטובה-חשוב

•ניניתוןמעבדה - ישרון

מזכיר/תחברתמיזמירווחהופיתוחבע"מ 02/06/2021 לפרטים.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ניהולשוטףשלהמארד:מאלי,ניהולילמןןישות,הפצתהודעותלתפוצתהמכון,טיפולפולבתכתובותר。

מענהשוטףללקוחות:קבלתקהל,רישוםשלמנויימרכזהנופשומשתתפיהחוגים,הפצתהודעותלתפוצתהלקוחות,מענהבמיילייעודיללקוחות。

עבודהעלמערכתerpייעודית。

ביצועהזמנותושירותים,אישורחשבוניות。

טיפולפולבכוח,נוכחותנוכחותרווחה。

מארהמנית。
קו"חניתןלשלוחלמייל:wiznofesh@gmail.com.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניניתהיתמזכירותי/ניהולי - חובה

שליטהמלאהיישומי办公室ו - 奥图וניסיוןוןבעבודהמערכתERP。

שליטהטהבשפותריתהיתברמההגבוהה

יוזמה,אחריותיכולתעבודהעצמאיתובצוות。

耶和华עבודהיבוימשמשמשמשותמנית。

נכונותלעבודהמארלשעותמהמהמידתדתרך

אחראי/תאוטומניתה 07/06/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים.
מספרמשרה:
62238
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • מתןתמיכהטכניתטלפוניתופרונטליתבתקלותמחשובמורכבותופיתוחפתרונותאוטומציהלמחשביםאישיים
 • תכנון,הקמהותפעולשלפתרונותלהפצתתוכנה,בנייה,וניהולשלמחשביםאישיים
 • בחינה,בחירהמהמשרימדףרימדףדףרחבתחבתסלסליםםמיניתםמניהקצה
 • השתתפותאקטיביתואחריותכמומחהתוכןבפרוייקטיהתחוםעבודהתוךשיתוףפעולהעםצוותיסיסטם,תקשורתואבטחתמידעבמהלךהטמעתהפתרונות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראקדמירלוונטי/הסמכתתעודה - יתרון
 • בוגרקורסיםמקצועייםבתחום系统בהיקףשל300שעותלפחות——חובה
 • ניסיוןוןוןשלשלושיםםלפחותירותותותלקוחותלקוחות
 • 耶和华דעיסיוןוןמערכת微软SCCM - חובה
 • איכרותמיקהמיקהעםיבתמיקרוסופט(MDM,AD,Windows,Office365,Exchange,Intune) - חובה
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטים(Bash / Python / PowerShell) -חובה
 • הכרותמיקהמיקהעםעםימרהמרההריבריםה-חובה
 • ניסיוןוןבהובלתבהובלתרויקטיתליים - חובה
 • עבודהעבודהרגוןגוןגוןגדוליששמית/סיסטם - ישרון
 • 耶和华דעיסיתליהולהול麦斯斯ו-Linux - יתרון
 • ידעוניסיוןבניהולמכשירימובייל(iOS、Android) -יתרון
 • איסיתמעשמהמעבדתמעבדתים - יתרון
 • ידעבתכנותוהיכרותעםמתודולוגיותפיתוח-יתרון
 • היכרותעםms sql / vbs / iis -יתרון
 • איסיתאיסיבאבטחתמידע(防病毒/防火墙/ VPN) - ישרון
 • היכרותותותעולםעולםעולם-软件许可 - ישרון
 • ניניתבתמיכתvipלמניתםירים - ישרון
 • איסיוןוןמדפסותמבוקרות - ישרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
עובד/תכללי/ת-חרטכרסם 09/06/2021 המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות לפרטים.
מספרמשרה:
62237
פקולטה/אגף:
המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

לביתמלאכהדרוש/העובד/תכללית-חרט/תכרסם/תקונבנציונאל/יתלסיועבכלהעבודותהנדרשותבביתהמלאכה。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיתון - חובה。
יתיאנושאנושים.
ש
מתאיםגםלפנסיונרים

之间的价格,קבוצהבמחלקהחלקהראתאתמדעים-25%מארה 17/06/2021 המחלקהלהוראתהמדעים לפרטים.
מספרמשרה:
62255.
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתהמדעים
איאורהרה:

המחלקהלהוראתאתמניםםמןיצמןלמדעמדעמדעמזכיר.ההל25%מארה。
התפקידכולל:
מענהיפולמליתבר,יתהית,איתלישות,השתתפותהשתתפותישותשותיוניתשריתברוטוקולית,ביתליםםמצגות,מתרויתמת,ריתהמתרתרכשרוית。
המשרההינהבהיקףשל2 - 3ימיםבשבוע——יוםשלישיחובה!

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמאית\סטודנט。יתללימודיתוארראשוןאושני
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • יכולתניסוחבכתבובע"פבעבריתואנגלית
תקציבאי。תזמני。ת-החלפהלחל"ד 17/06/2021 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים.
מספרמשרה:
62254
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמארה:
חשבונאותחשבונאותים.
איאורהרה:

המחלקהמדעיכדורברץץץוכוכבבפקולטהבפקולטהימיתמיהמיתמלהיבאי.תמניתיתתלללליםםלהחלפהלחל"ד。

התפקידכולל:

הגשתדוחות,הכנתהכנתינית,הצבותהצבותים,משעלעליביםלמרכזים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןבניהולתקציבים-חובה。
 • שליטהבאנגליתבכתבובע"פ-חובה。
 • שליטהבאקסל - חובה。
 • ניניתליכולתכולתירותותגבוהה

עובד/תכלל/יתלחממות 20/06/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספרמשרה:
62256.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלמדעיהצמחמחפשתעובד/תכלל/יתלחממות,התפקידכוללביןהיתר:
*טיפולבתחזוקתחממות-ניקיונות,שינועעציצים。
*טיפולארכותהיתהיקוז。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*נכונותלעבודהפיניתמתונה
*מוטיבציה
*יחסיאנושטובים

BioImage Analystבמחלקהליותמויהמדעיהחיים 21/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • עבודהעבודהיחיתדתמיויתההכוללתיןליתר:
 • איצועליזהלישובישובישובישוביולוגיולוגיתמשיולוגמכשיריהבירירידםירימותותיםםיניםםיולוגית,תוךשימושבבתוכנותתוכנותוהתאמשהמיתמיתמית
 • פיתוחמהמההתוכנהתוכנהיכיהיבודבודישובייםליתוחתוחמותישלשלמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלשליתוכנהתוכנהים
 • הטמעהוהתאמהשלכליתוכנהמתחוםשללמידהחישובית
 • הדרכהוהוראהלסטודנטיםוחוקריםבביצועאנליזהחישוביתשלתמונות
 • תמיתכהיותמשליהולמידעיעודיתהמשליולוגיות
 • עבודהביחידתשירותמולמספררבשלקבוצותמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהמחש/בהנדסתאלקטרוניקה/פיסיקה(יתרוןלרקעאקדמיבביולוגיה)/דוקטורטבמדעיהחייםעםתוארראשוןבמדעיהמחשב/ניסיוןרבבתכנותואנליזהחישובית——חובה
 • איסיוןוןעבודהיבתמוראקדמית/במארתהיתהייה
 • ניסיוןנרחבבתכנותמדעילפחותבאחתמביןהשפות:Java、Python + +, C, R, Matlabאובכתיבתסקריפטיםו-插件בImageJ
 • ניסיוןמוכחבפיתוחתוכנהליישומיםשלניתוחתמונות
 • איסיוןוןבעבודהמישרוסקופיתמהמתמיורון
 • ניניתוןיבודבודיבודבודמונהiMaris,Knime,Ilastik,CellProfiler,imagejואחרות - יתרון
 • ניסיוןבניתוחכמותישלתמונותביולוגיותובניהולמידעחזותיגדול——יתרון
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
 • רקעאקדמיליולוגיולוגלינונוינוברחי,אולםנדרששייןןינילמורהיולוגיורצוןצוןלעבודיבההיןןמית
תקציבאי/תלמחלקהלמדעמחשבמחשבמחשבמטמטמטיקהקהיקהקהימושית-החלפההחלפה"¶ 21/06/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62244
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

- מעקב,ניהול,תכנוןתכנוןרההעלעליביהקבוצה

-הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים

- איועועיווחיתםרנות

-הנפקתהזמנותרכש

- תמיתאדמיניורויביתאמהברותותלקבוצתלקבוצתמומחקר

——טיפולבמצבתכ”אשלהקבוצההכוללתכנוןושיבוץבמערכתתפנית

-סיועבהגשתבקשותלמענקימחקר

-ניהוליומןוקביעתפגישות

-עבודהמולממשקיםפניםוחוץארגונים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

-ידעוניסיוןבניהולתקציב-חובה

-שליטהטובהבאנגליתבכתבובע"פ-חובה

- איטהליישומיליס,בדגשעלאקסל

- ארברגון,יסודיתהיוק

- יהכולתעבודהיבהמרובתמשימש

- יתכולתעבודהמניתתת

-תודעתשירותגבוהה

עוזר/תהפקההפקהירועית50%מארה 2011/06/2021 אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור לפרטים.
מספרמשרה:
62259.
פקולטה/אגף:
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

לאגףלאגףריתאינלאומייםםיחסיציבורברוש/הההר/תהפקההפקהירועיתהיקףקףשלימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימורה
התפקידדכולליןליתר:
*ניהולאדמיניסטרטיביהכוללטיפולבהזמנותורכשאלמולגורמיםפניםמכונייםוספקים,תיאוםפגישות,סיוריהיערכותוישיבות。
*איתאמורואמוזמניתאירועיםםעלכליבטיתברשיתהרשיתהמעיצועליםםשלמתליצועמעקבורהיברית
*טיתאמורתאיסעיהאורחיתהמסגרתתירועיהמושבישלשלמועצהינ"ל。
*סיועליתמתאדמיליסטרטיביותותנוספותבהתאםרךך"פפייתתמתים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*השכלהאקדמית - ישרון。
*ניניתמקצועיבתחוםבתחוםהפקתירועית - יתרון。
*שליטהמלאהלאהבשפותריתהיתתבכתב"פ。
*שליטהמלאהביישומיOffice。

ראשצוותמיתהיר 27/06/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים.
מספרמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

תחוםמרכזיאנרגיהבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשצוותמיזוגאוירלתפקידהכולל:אחריותעלתפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותמיזוגהאווירבמכון,הכוללת,ביןהיתר:

 • בריתותיצועהאחזקתר,מיזוגמשמשיתזוגיבויר,צצליםירים,מערכותכותרורהמשיתלידוף)וביצועליתלינותישמות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהולהולצוותימיתהיר
 • עבודהמולממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאימיתהירהבעלתעודתמכה - חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניניתון5שניםםםםידדמה - חובה
 • ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה
 • ניסיוןוןמערכותכותרומנית,כוללכולליקודקודרה - חובה
 • 耶和华כולתיתוחתוחמיתהירברותותמגדליקירורמית - ♥
 • ניסיוןבעבודהמולספקיםוקבלניחוץ-חובה
 • איטהטהיישומי办事处
 • ניסיוןבתפעולמרכזיאנרגיה/חדרימכונותראשיים——יתרון
 • הכרותעםחדריםנקיים/חדריחיות-יתרון
 • הכרותותמערכת“תפניתERP”וניניתהיתמליליחילוף - ישרון
 • שליטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיטהטהבאנגלטהתתית
ראשצוותפיתוחאינטרנטומובייל 28/06/2021 ענףיישומיםבאגףמערכותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62179.
פקולטה/אגף:
ענףיישומיםבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
איאורהרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריה- Webשלהמכוןואפליקציותהמובייל,תבניותאתרים,התקנותותחזוקתשרתיה——网络
 • איתורהיותותחדשותמתןמתןענהרכיתאמנמנמתפתחיםםשלריה-Web
 • ניהולה,תקנותושדרוגיםשלמערכתניהולהתוכן(CMC)שלהאתרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה
 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבפיתוחריאקטיבי:反应/ VueJS角——יתרוןמשמעותי

ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה

 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהמולניהולגרסאותכמוgitועםמערכותניהולכגוןGitLab / Github -חובה(הכרותעםCI \ CDיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • (עבודהמולולרופל9 - ישרון)
 • הכרותעםמערכתההפעלהלינוקס,灯——יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםסביבתפיתוחLaravel / Symfony -יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםDocker -יתרון
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

ראשאשתחוםירותיעבודהעבודהיאלית 29/06/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים.
מספרמשרה:
62263
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
איאורהרה:

אגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםשירותיעבודהסוציאליתלניהולהמערךהסוציאליבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • יית,ארכהליתליחיםיםיםיםיםדולקבוצותמכון
 • אבחוןמצבימצוקה/מארהמהמהמתלמלצותמלצותמלצותמלצותמקצועמקצועיות。
 • ביצועהתערבויתאמומשבימשבייתוייתומשכמצביםמליםירווםמילירוםכולליונפשכוללכוללרבו(משרוך(משולטווחרוך)
 • בריותותעלרנותנותיועליםליםםולעובדמצוקהצוקהיבתבתחוותחוותמליתהמהמהמהמושיהשימהושיברן。
 • איועליםםמימהושמיליהיותמולולילה。
 • ריתליותליםליםםמרפאתפאתתעסוקהבנושארעבודה
 • קיוםוםסדנאותרוהיתליםםמכון。
 • איצועצוערבויתהיתברתליהליחסיתלינאיםיםיםם
 • שותפותבתכנוןבתכנוןיתבריתהים。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבעבודהבעבודהיאליתלינית/טיפולית - ישרוןמעותי。
 • ניסיוןקודםשל10שניםלפחותבתפקידדומה,מתוכם5שניםלפחותבארגוניםגדולים——חובה。
 • ניסיוןומיומנויותאבחון,פישור,גישורופתרוןבעיותבתקשורתלקויהובמצבימשבר——חובה。
 • מיומניתהברכההיכו-איאליתהמטרתתתהגשתיועועירהליתהיםמצוקהנפשית - חובה。
 • ניניתומיומהבייתתקבוצות - יתרון。
 • אישוריתהיכולתהבריתמנית。
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה。
 • איסקרטית,אמניתהרגישות。
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה。
 • יתמה,יתכולתעבודהילחץלחץמודדותמספמספרותמלהמקביל。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך。המארהמיתליתבריםםכאחד
טכנאי/תביחידהלניזולגזים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים.
מספרמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • תפעולואחזקתמערכותכותיזולליוםוםיודודהנלווה
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוםוחנקןוחנקןי。
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנושאיהליוםוחנקןנוזלי。
 • אופיהעבודההעבודהרוךוךיצועצוערנויתותימילישי,שבתשבתים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמך/ת - חובה。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבמקצועותטכניים-חובה。
 • יתאמורכותכות,לחץגבוהגבוהירורמיתליכרותותמכונותליזולזולים - יתרון。
 • שליטהבישומימחשבותכנותOffice -חובה。
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,כוללאנגליתטכניתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהפיזית。
 • יכולתעבודהבצוות。
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה。
 • 耶和华עבודהעבודהילחץלעבודהלעבודהלעבודהלעבודהלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויניהינית 05/07/2021 תחוםאינסטלציהוגזים לפרטים.
מספרמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחוםאינסטלציהוגזים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

תחוםתחוםיניתליםםםינויוהנדסהוהנדסהוהנדסהיצמןיצמןמדעמדעמדעמדעמדעמדעמנהל/תתרויקטיהיניתהידד:

 • איוןליהולהולייקטיתהמערכותמית,ביתהיתלייםיית。
 • בריותותעליצועצועאחזקתרואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותכותיה,מיתליתבמכון
 • אפיוןתקלותופתרוןבעיותמורכבות。
 • תכנוןתכנוןיקוחקוחקוחעבודותית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • /טכנאיתמכונות/אזרחית/מיםמוסמך/ת-חובה(הנדסא/יתבמקצועותהנ“ל——יתרון)。
 • ניניתון5-7שניםםלפחותבתפקידדמה - חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • ניסיוןעםחומרימבנה,שיטותהלחמהוריתוךצנרותמסוגיםשונים——חובה。
 • יכולתקריאתשרטוטיםותוכניותאינסטלציה-חובה。
 • שליטהביישומי办公室
 • איסיוןוןבעבודהמערכת“תפניתERP” - יתרון。
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית。
 • המארהמיתליתבריםםכאחד
דרושיתמאריכים/ותותיתליצמן 07/07/2021 לפרטים.
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

איתמהמתמתמתמתאישמתארת,ברושיתמאריתמלייתהמנית。

ההדרכהמתקיימתבביתושלד”רחייםויצמןנשיאההראשוןשלמדינתישראל。הסיוריםמיועדיםלקהלמגווןומשלביםתכניםהיסטורייםלצדפעילויות,משימותאינטראקטיביותוסדנאות。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
 • רקעאקדמאיבתחויבריתהשלישראל,חינוך,חינוךנוךיברמתי
 • שפות - בריתהיתברמתתשפת - חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • ארתתינאיניתמש,דינמית,יתליתליוזמה
 • זמינותלמשרהמלאה。

קורותותייםםנאלשלוחלכתובתמייל:anat.fuxinboim@weizmann.ac.IL.

המארהמיתליתבריםםכאחד

ראשתחוםלמידהארגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים.
מספרמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחוםמארה:
ניהול.
איאורהרה:

אגףמשאביאנוששלשלמןיצמןמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמהראשאשתחוםמיתברגוניתהידהבריותותעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלפפפפוהובלתתחוםכוןדהדהדהבמכון,הכולל,ביןליתר:

 • הובלהשלתהליכיאיתורצרכילמידהארגוניים
 • אייתמניתהמארכותכותמיתמיתמיתמיתמידה
 • איתוחליכיואמצעילמידהמלייםםמגווןלמגווןיטות
 • הובלתפורומיםשללמידתעמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • אייתליתתמתמתמתרכיםםוהוצאתה
 • איהולית - ניהולהולרטלטלרכהכהיתוחתוחרגוניבריותותעלמומלמנייתהייםלייםםייםםיקופם
 • בנייתמניתברכתכתיביתליכילילילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראשוןמניברה/ההתנהגות/הניהול-(יתרוןוןרהי)
 • נסיוןשלשל5שניםםלפחותלפחותלפחותיכיליכיליכיכיכדהדהדהינוני--י--י--י
 • שליטהטהגבוההיס.
 • איוןליתוחלמיהברכהכהייתאמנית
 • איוןליוןמורכתכתמיתדהרגונית
 • 耶和华התנסחותהתנסחותריתתבכתב"פובעפרמהה
 • יכולתלמידהברמהגבוהה,יוזמה,עצמאותוחדשנות
 • יתליהולמתיתמרוביםםועבודהיבהמרובתמשימות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
מתאמ/תמחקר 14/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלK10במערכתכחאדםבקבוצתהמחקרשלערןסגל。

תיאורהיד:

 • ביצועליתקותינינינות(לדוגמא,א.ק.ג,לחץלחץ,אולטראסאונדאסאונדכבד)。
 • עבודהעםמורכתממממממממממהייעודיתליהולהוליהולהוליסוי
 • קבלתקבלתיםםרוכהעלעליקותקותנוספותנוספותיערכוכובאופןמאיעיכלכל

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • תוארראשוןבתחוםמדעיהרפואה/מדעיהחיים/תזונה/סיעודאוכלתוארדומהאחר。
 • יהכולתטובהטובהמערכותמממוחשבותמוררוי
 • יכולתמעולהבעבודתצוות
 • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,׳ראשגדול׳,יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。
אחראי/תריתשוםירועימלמנית - זמני/תל - 3חודשים 15/07/2021 תחוםקשריתורמים לפרטים.
מספרמשרה:
62279.
פקולטה/אגף:
תחוםקשריתורמים
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

דרוש/האחרא/יתרישוםלאירועימועצתמנהליםשלמכוןויצמןלמדעלתקופהשל3חודשיםלתפקידהכולל:

 • שליחתהזמנות.
 • משייו-rsvpכוללהפקתדוחות
 • הזנתנתוניםבמערכתרישוםשלהבורד
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • בריתהיתתבשפת
 • שליטהמלאהיישומיליס
 • תודעתשירותגבוהה
 • דייתהימתתלברטים
 • תקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץומעברלשעותהמקובלות
עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים.
מספרמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • עבודהבשתימעבדות,הכוללת,ביןהיתר:
 • עבודהעבודהיטותשלשליניתמשרית,איקה,מישרוסקופיתליסטולוגיה
 • ניהולרכשהמעבדה
 • הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רומדעיהחיים - חובה
 • בוגר/תקורססלעבודהעםיחיים - חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • איטהמלאהלאהובע"פפריתהית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • 耶和华למיתהיכולתכולתבאופןמאיובצוות
 • אחריות,כושרארגון,סדרויוזמה。
רכז/תמשרדבינלאומי 18/07/2021 ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף לפרטים.
מספרמשרה:
62276
פקולטה/אגף:
ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

לאגףתפעולתפעולרוש/הרכז/תמשרדדינלאומי,התפקידדכולליותותיתר:

טיפולבצרכיםהלאאקדמייםשלהקהילההבינלאומיתבמכון——ויזות,ביטוחרפוא,יתרבותורווחהומגווןנושאיםכלליים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

אנגליתתרמתתשפתאם(שפותנוספותיתרון)

תואראשוןאשוןרון.

ניסיוןרבבשירותלקוחותאדםמסודר,מדויקומאורגן

דיסקרטיות

דרושמוביל/הלאגףתפעול 22/07/2021 תחוםרכבכבוהובלותבאגף לפרטים.
מספרמשרה:
62283
פקולטה/אגף:
תחוםרכבכבוהובלותבאגף
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

דרוש/המוביל/הלמחלקתחלקתהובלותבתחוםרכבכבוההובלותבאגף

התפקידכולל:

 • שינועליודודבתוךמכון
 • הרמההיודודלתוךמניתברית
 • נהיגהברחביהמכון
 • העבודהבימיםא'-ה'ביןהשעות06:00-14:30
השכלההשכלהיבריתםרשית:

דרישות:

 • נכונותלעבודהפיזית - חובה。
 • רישיתון' - חובה,רישיוןוןמשאית-ישרון
 • יכולתעבודהבצוות。המארהמיתליתבריםםכאחד
סדרן/יתסטודנט/ית 22/07/2021 ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף לפרטים.
מספרמשרה:
62280
פקולטה/אגף:
ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

איאורהרה:

 • הפעלתמצגותוסיועטכניבפעילויותתרבות,הרצאותובכנסיםמדעיים。
 • לוויהאירועיםמתחילתהארועועדסופו,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。
השכלההשכלהיבריתםרשית:

בריתהית:

 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות-חובה。
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחותמשמרתאחדבבוקר)。
 • שליטהבאנגלית-חובה。
 • תודעתשירותגבוהה
 • נדרשתיכולתכולתעבודה
עובד/תמעבדהבמולקוליתמארית 22/07/2021 המאליתמשרית. לפרטים.
מספרמשרה:
62282
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

התפקידדעבודתמעבדהעבדהרויקטקטהעוסקהעוסקרוסיםםוהשפעתםעלים,הכוללת,ביןןיתר:

 • הכנתהכנתריתבריצוף.
 • עבודהעבודהיטותטותטותשליולוגיתמשריתתועבודהעםרביתהים
השכלההשכלהיבריתםרשית:

דרישות:

 • תוארראשוןבביולוגיהו/אותחוםדומה——חובה(תוארשני——יתרון)
 • איסיוןוןוןיטותטותשליולוגיתמארית - חובה
 • בריתהיתברמההגבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
BioImage分析师 22/07/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

细胞天文台成像核心设施正在寻找一个BioImage分析师来扩展其图像分析服务。成功的候选人将在多学科环境中工作,以支持具有先进图像分析的前沿生命科学研究,以可视化和量化成像数据的生物参数。

我们正在寻找一个能够快速掌握生物学问题的问题解决者,将它们转化为图像分析术语,并利用广泛的软件工具来对数据进行强大的分析。

主要职责

 • 使用各种开源和商业软件创建自动图像处理和分析管道
 • 设计和实现用于解决多维显微镜数据集图像分析问题的软件工具
 • 将深度学习方法集成到图像分析工作流程中
 • 文件和培训科学家在使用开发的工具中
 • 通过咨询服务,讲习班和实用课程,将它们引导到合适的软件解决方案上的建议和培训科学家
 • 管理图像分析软件。维护、列出和推广现有的工具
 • 遵循最近的领域的开发,评估,调整和引入设施内的新软件工具
השכלההשכלהיבריתםרשית:

MSC。计算机科学,物理学,生物学或相关领域的学位

 • 经过验证的应用和/或开发图像分析工具的经验
 • Python,Matlab,Java或同等学历的强大规划技巧
 • 与团队和用户互动的强大沟通和社交技能。必须能够以简单地理解的方式传达复杂的概念
 • 一次愉快的时空管理技能和专注于多个项目的能力
 • 良好的口头和书面英语语言技能

可取的

 • 使用Fiji / Imagej,Cellprofiler,Ilastik,Napari,Imaris,Arivis,Huygens,Amira或类似软件分析显微镜数据的经验
 • 机器学习经验和深度学习
 • 在显微镜下良好的理解
 • 生物学知识

תהליךךיוס.

שמיםאתהמועמדבמרכז

אנומשמיניתליהעובדהמתאיצמןאיתלייהלייהלייההמנית,הינהנהכלכלבזכותבזכותיתליתהמכון
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנומתאימיםאתתהליךהגיוסלכלמשרהומשרה,ולכןתהליךהגיוסהינוייחודילכלמשרהוכוללשלבימיוןואבחוןשונים。
להלןפירוטכללישלתהליךהגיוסבמכוןויצמןלמדע。

ליצירתקשרעםתחוםגיוס- 08-9345159

* *המידעבאתרמופיעבלשוןזכרמטעמינוחותבלבד,אךמיועדלנשיםוגבריםכאחד* *

תהליךךיוס.

צוותצוותיוס.

הקישורהועתק