חיפושמורות.

חיפושמורות.

משרותחמות

<
>

משרותחמות

תהליךהגיוס

אנשיםבמכון.

חיפושמורות.

תוצאותתוצאותיפוש.(66תוצאות)

שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
מארמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהורישוםשלדוגמאותהמתקבלותמצוותהסטודנטיםוהחוקריםבמכון。
 • ביצועאנליזותאנליטיותכימיותבתחומיםשוניםומגוונים。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתציודוהחומריםהנדרשיםלפעילויותהשונות。
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • ניהולציודמעבדה:הזמנתחומריםובקרתמלאי。
 • מטלותנוספותבהתאםבהתאםיותותמונממונים。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • 耶和华דעיסיתוןימיתהרגנית。
 • יתדעיסיתוןבעבודהמכשיריHPLC - חובה。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריlc-ms -חובה。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX, MASSHUNTER,授权。
 • בריינטציתהיתתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们正在寻找一个高度积极的研究助理,加入我们的ERC资助的研究,以研究再生期间血液和淋巴管的形成。

我们使用多种技术,如活成像、单细胞RNASeq、蛋白质组学等来发现控制器官再生的新基因。

השכלהוכישוריםנדרשים:

·分子生物学,遗传学或相关领域的博士学位

·有分子生物学实验室工作经验

·有发育和/或干细胞生物学和光学显微镜经验者优先。

要发送的完整申请Karina.yaniv@weizmann.ac.il.应包括:竞争性简介,简要介绍动机,以及两位参考的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
מארמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • הגדרתבריתאמורכת“אייתמארי”שלמערכותהמהאלישגיתהמהרים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחתוחיישוםשוםמערכותההדגמהבתחומיהדגימהההדגרטיסיםםבתחוםרת,רורומערכותרפואיותות:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבמתרבית,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציודrf,וכו,)מהנדסrfבמעבדתsamplשלפרופ'יוניתנהר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמלליטהמניתמלינתנתהןבאנלוגבאנלוגוהןיגיג。
 • הבנהמעולהבתחוםעיבודאותותודגימההןמכיווןהתאוריהוהןידעיישומי。
 • איסיוןוןבתכנוןיישוםשוםבתחוםבתחוםרוניקהRFואנטנות - חובה(5שניםםמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יתכולתתכנוןאנטנותיסית
 • שליטהטהmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • יכולתעבודהבצוותשמכילתוכנהוחומרהתוארראשוןבהנדסתחשמל——חובה
结构生物学系研究助理 04/06/2020 המחלקהלכימיהאורגנית לפרטים
מארמשרה:
61961.
פקולטה/אגף:
המחלקהלכימיהאורגנית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们是跨学科研究组,在蛋白质结构,生物物理和细胞生物学的界面上工作。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • 理想的人选是具有跨学科研究能力的科学家。
 • 具有以下至少三个领域的研究经历(博士、博士后):

- 生化学
生物物理学
结构生物学
分子生物学
- 追查生物学
系统生物学
-合成生物学

 • 候选人应该了解编程语言。酵母,显微镜或蛋白质科学的经验是明确的。
 • 未来的研究助理将执行他/她自己的研究项目,同时提供帮助管理实验室。
דרוש/המנהל/תicpבמכוןמןיצמןמן 13/07/2020 המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • לשרותיהתמךהכימייםבמכוןויצמןדרושמנהל/תלמעבדתICP。
 • בקרובתוקםבמהמהמהמתמתמתמתמתמתאיתרויתירויוגנית(ויציבית)רויוגנית
 • התפקידד:
 • הפעלתמכשירהירהרהמכשיריתהיריתליריםםמעבדה
 • ארכהכהיווישלשליםםריםםלעבודהלעבודהעלמנירית
 • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
 • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il.
 • למעונייניםנאלשלוחמכתבהתעניינותוקורותחייםלyael.kiro@weizmann.ac.il.
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארדוקטורטבתחוםרלוונטיעםעדיפותלנסיוןבעבודהעלמכשיריICP。
אנליסט/יתתיניורמטיקאי/ת 09/09/2020 לפרטים
מארמשרה:
62025
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,מחפשתאנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכולל:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתכליאנליזה。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןליואיויויויויוישרמתית/ביניתלישובית/מדעילמחשב/ביולוגיה - חובה
 • ניניתהיתליnנתוניNGS/מידעגנומי - חובה
 • ניסיוןוןמדעיוכתיבתבריםםאחתאחתמבהבאותןהבאותהבאות:r,perl,python - חובה
 • ניסיוןבעבודהבסביבתUnix -חובה
 • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
מנהל/תרשתwindowsבתחוםשרתיםםמערכותמית 29/09/2020 תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים
מארמשרה:
62023
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • ניהולותפעולכוללשלסביבתמיקרוסופט
 • בריתליתתעלעליבתWindowsמרובתובתרתים
 • איהולהולותכנוןרויניתמארכביתהביתמוליתמארכות
 • טיפולפולמורכבות.
 • בריותותעלמיתליפורהמארכות
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • איסיוןוןבעבודהבעבודהרגוני企业,מעל1,000上可口 - חובה
 • תחזוקהותפעולשלסביבותמרובותשרתים400 + -חובה
 • איסיוןוןשל
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתיםֲ- VMWAREחובה
 • יתדעיניתהמערכות超收敛
 • היכרותמיתמיקהקהמערכותכותהפעלהWindows 2012/2016/2019 - חובה
 • יתמיתמיתארתהיתמיקרוסופטוסופטוסופטהבאות-,Windows集群,Active Directory IIS,GPO / GPP - חובה
 • 耶和华דעיסיוןון,תחזוקהוהקמהההשליסיהיםMS-SQL - חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות微软הבאות——SCCM SCOM,华盛顿州立大学
 • 耶和华דעיסיתהרתי
 • יתדעיניתהיתבריפטיתהמה电源壳חובה
 • יתדעיסיתליבתCitrix
מדען/יתתסגלמהנדס/תתהליכימיורו/ננוננוריה 15/11/2020 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

המחלקהחלקהיתאימימימשמשמשמשמש/יתסגל/תהלינימישרו/ננובריקצית

 • איתוחליכימילרו\ננופבריקציההתוךיתוףתוףמדעיעםעםמחקרשונותבתחומיתמנייתמניתמנית。
 • איכיתםרשיתילמהאלידופיתאיכוליםםשלשכבותדקותדקותעיטכניקותקותשונותמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD),原子层沉积(ALD),热电束沉积,溅射
 • ישמהשלעבודותמחקרמלירמהאליכיהידוףליםםיחית。
 • מתןמת,אירהבייתבריםםיכיייצורהיםםבתחוםריה
 • אירותהבייתאמתברוןהיתהיניהייצורמארכבית
 • אפיוןוןישטחשטחעיטכניקותמגוונות:
 • 机械平轮仪,光学轮廓仪,椭圆仪,原子力显微镜(AFM),扫描电子显微镜(SEM)
 • הרחבתהידעבתהליכיםהשוניםבאופןשוטף,התעדכנותשוטפתבחזיתהטכנולוגיההמדעית
 • עבודהאינטנסיביתבסביבתחדריםנקיים
 • איית,תיעודעודותחזוקתרכיתמסמניתבריתהיניייייצויצורבריצוהיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארבי - כימית\פינית\הנדסתחומרים\הנדסתכימית - חובה。תוארשלישילמסלוליםםהנל - ישרון
 • איסיתרובמורמויאקדמיליכרותמלמיקהקהקההעולםמי
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,ארהלמניתמארכבות
 • תודעתתודעתירותותותמאדאדרתתינאישתת
 • ינית,סדרברגון
 • יצירתיתליתליכולתכולתימודמנית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהלאהבשפהית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות
 • ניתןלשלוחקו"חלמיילmaya.bachar@weizmann.ac.il
עובד\תמעבדה - סטודנט\יתתישעות 29/11/2020 לפרטים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

דרוש\העובד\תמעבדה - סטודנט\יתלישעות

למעבדהשלשלרהינתנתשגבמכוןייצמןייצמןןרושושעובדעובדישעותשעותעבודהעבודהמורהעובדהעובדייתביותותרשוםבמוסדאקדמי。

המעבדהחוקרתלינטראקציתהיתמיתיתיתימיימיימיימיית,איבתבתעבודהינאמיתאמניית

אנומחפשיםםרציני,מארואחיבעליכולתכולתעבודהמנית。

עובדסקרןעםתשוקהלמחקר,המעונייןלהשתלבבחייהמעבדה。

העבודהתחלבתקופתבתקופתיסיתוןשלשלושהיםםריההיוחלטוחלטעלמשךהעסקה

העבודהתתמקדקדיולוגיתמשריתתישישיויורוןוןיסיוןוןקודם。

למעונייניםנאלשלוחמיילהיכרותוקורותחיים(כוללפרטיהתקשרותשלממליצים)אל:

ימימההיןרפ.yemima.duchin-rapp@weizmann.ac.il

*המודעהרומההבלשוןראךאךאךפונהפונהפונהיהיהים

分析化学家/ MS专家 18/01/2021 המחלקהימונולוגיה לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהימונולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

我们正在寻求一个高熟练和动机的个体,在Weizmann科学研究所Merbl Lab的蛋白质分析中寻求令人兴奋的地位

Merbl实验室开发以蛋白质组学为基础的精确医学创新和前沿技术,与学术界和工业界都有密切联系

职位描述

候选人将使用最先进的蛋白质和肽分析LC-MS/MS仪器。该职位包括校准、安装、优化和故障排除。该职位还需要不时参与样品准备工作

השכלהוכישוריםנדרשים:

必要的技能

 • 预计色谱基础知识是预期的。需要分析研发的经验。使用质谱经验的手是非常理想的
 • 应聘者必须有优秀的口头和书面沟通能力
 • 个人技能和作为团队的一部分工作的能力

:教育

 • 最低要求是M.SC.在化学或生物化学或分析化学

如果你感兴趣,请发邮件给我Yifat.merbl@weizmann.ac.il

רכז.תתתיקהקהרגולציתאמור 21/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים
מארמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ללשכהלמענקימחקרופרויקטיםבמכוןויצמןלמדעדרוש。הרכז。תאתיקהורגולציהבמחקרלתפקידהכולל:

 • בחינתהדרישותהאתיותהנוגעותלמענקימחקרומתןהכוונהלמדעניםולצוותהלשכהבניהולתהליכיםאלומולהגורמיםהמממניםבאיחודהאירופי
 • מארבותליועליכינאותותמור(合规)ובדיקתםמלמשיתמיתברלוונטיתהיתאיתבירוית(可מיםךמיתבישותשותרמממיםםמיםאלומיםם
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןמנית - חובה(יתרוןון/תריתבריתהין)

יתרוןמשמעותילבעליניסיוןקודםבלפחותאחדמהתחומיםהבאים:

 • ניסיוןבעבודהמשפטיתבארה”בובאירופה,אובעבודהמשפטיתמולגורמיםפדרלייםבארה”באומולהאיחודהאירופי
 • ניסיוןבבחינתהדרישותהאתיותהנוגעותלמענקימחקראומעורבותוסיועבהליכינאותותמחקר(合规)
 • ניניתליפולפולבבקשותמענקימורמארמניתברלייתאמנילייההיית(Horizo​​ n 2020)
 • איסיתהיפולפולבבקשותמענקימורמורהברטית,אובעבודהמולמשמשמשימשימשימש
研究伦理和法规(合规)协调员 24/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים
מארמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

审查资金组织的道德和合规性要求,并为研究拨款和项目办公室(RGPO)以及与魏兹曼协定的科学家们提供援助和建议,与研究拨款的提交和管理有关的Weizmann遵守和道德要求。

职责包括:

 • 审查与各种研究资助有关的伦理要求,并向科学家和研究指导计划团队提供指导和建议。
 • 与研究所相关机构或外部资助机构(主要是联邦和欧盟机构)就合规要求和审查提供协助,以满足这些资助机构的要求。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 规定的法律学士(或等同)所需的。
 • 在美国或欧盟之一的国家法律经验,或在美国或欧盟与联邦机构的法律工作经验 - 一个优势。
 • 有研究资助申请经验,有美国联邦机构和欧盟委员会(Horizon 2020)资助经验者优先。
 • MS Office的经验和使用数据库。
 • 英语母语水平(阅读和写作),希伯来语水平良好。
עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפינית 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים
מארמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

סיועמדענילמהמתאיתבריתמניתתהצעותמורתחרותית,הכולל,ביןליתר:

 • סיתברים(כגון:כגוןיותהמימוןוןיחודחודירופי,ממתים)ועוד)
 • בריתמניתליתתהצעותשלהצעותמומהמהמהמהמהמהברותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארהיהמדעיליים/הטבע - חובה(יתרוןוןרהישי)
 • איסיוןוןקודםיבתבתמורלקרנותנותרותיות - חובה
 • ניניתהיתברוייקטימורבאקדמית/ביית - יתרון
 • שליטהטהבשפהיתתרמתשפתאם(希伯来狗(ביאה,כתיבהוכןיהכולתיניהיוניסוח) - חובה
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • כושרארגוןוהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 14/03/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עובד/תמעבדהמומארויבשטותטותשליולוגיולוגמארית,הנדסההנדסהית,ביוכימיהמיתמיתהמיהרוביולוגיה。

עזרההרתהיתהיתאמור,ברההמהותכנוןשלשלשל,ניהולהולשוטףרכשמעבדה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארויהמדעיים - חובה
 • איסיוןוןמעבדהיטותמאריותותותאויוכימיות - חובה
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • ברית,ארברגוןהיכולתכולתבאופןבאופןמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמתמטיקהשימושית 14/03/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
מארמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמומסגרתמארקליני,הכוללת,ביןליתר:

 • עיבודדגימותדםועבודהבשילובציודרובוטי
 • עבודתמעבדהיטותטותטותשליולוגיתמארית,לרבותבותDNA \ RNA.
 • עבודהעםתרביותתאים
 • איהולמעקבמלאימיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמניייים-חובה
 • איסיוןוןמעבדהבתחוםבתחוםיולוגיתאמשרית
 • ניסיוןבעבודהעםדגימותדם
 • אנגליתברמהמעולה.
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
טכנאי/יתmri 14/03/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62173
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתטכנאיתMRI /בהיקףשל50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידכוללביןהיתר:
הפעלהעצמאיתשלמכשיריmri
סיועועבהפעלתיודודהנלווהמערכותכותכותשונותמבוקרותותמצעותתוכנותמצעותמצעות

השכלהוכישוריםנדרשים:

תעודתהסמכהירנטגןנטגןמחותחותmmeri - חובה
ניסיוןוןוןשנהשנהלפחותלפחותמערכתMRIקלינית-
שליטהבישומי办公室
שליטהטהבשפותריתלית(איבור,כתיבהברית)

天体物理图像处理开发人员 2011/03/2021 הפקולטההפקולטהיסיקה לפרטים
מארמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטההפקולטהיסיקה
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

我们正在寻找一位有天文学和信号处理或图像分析背景的经验丰富的人,加入魏茨曼研究所的ULTRASAT图像还原开发团队。ULTRASAT是一项科学太空任务,将于2024年发射,携带一架具有空前大视野的望远镜。它将进行第一次瞬变紫外天空的广域调查,并将彻底改变我们的
了解热瞬态宇宙。
看://www.drugmoneyart.com/ultrasat

השכלהוכישוריםנדרשים:

资格:

 • 天文图像数据减少或图像处理方面的经验
 • 3年以上软件开发经验
 • 面向对象的编程,Matlab和Python的体验
 • 数学背景和强大的问题解决和分析技能
 • 一种激情驾驶个人和团队成功的“动手”的态度
 • 较高的自学能力
 • 全面/部分工作

发送CV到电子邮件:ronit.baram@weizmann.ac.il

魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

Weizmann科学研究所的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与将理论科学转化为原型的本科生。该职位要求能够在动态环境中积极主动地工作。
熟悉C/ c++, Matlab和信号处理。
根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。
请申请cvnimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלהוכישוריםנדרשים:

电子工程和软件工程本科学生:

 • EE / Math / Computer Science软件C / C ++,MATLAB和信号处理 - 用于波束成形项目(USTB)
 • EE / Math / Computer Science Software学生位置 - 用于超声波和演示(Moshe)
 • EE/Math/Computer Science Software Student Position - For wireless US (Shlomi)
 • 信号处理,Matlab和ML - (Satish)
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

Weizmann科学研究所信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室招收具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究主题:利用机器学习,促进对戈什患者的临床监测

所需的候选人应该具有计算机愿景的实践经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

请申请cvnimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלהוכישוריםנדרשים:

机器学习的本科生(ML):

 • EE/数学/计算机科学/生物医学硕士学生- Haemek
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - Beilinson乳房
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - gushe(与IDO合作)
 • EE / MATH / COMPUTION / BIOMEDICAL ML学生 - MSK
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

Weizmann科学研究所信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室招收具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。

研究主题:利用机器学习来区分正常和病理的人类胎盘

所需的候选人应该具有计算机愿景的实践经验。

根据Weizmann的“学生每小时率”,但不超过120小时。

请申请cvnimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלהוכישוריםנדרשים:

机器学习的本科生(ML):

 • EE/数学/计算机科学/生物医学硕士学生- Haemek
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - Beilinson乳房
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - gushe(与IDO合作)
 • EE / MATH / COMPUTION / BIOMEDICAL ML学生 - MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחוםאולמותבענףבענףמותבענףמותיאירוחוחוחמסעדותסעדותתפעול לפרטים
מארמשרה:
62216.
פקולטה/אגף:
תחוםאולמותבענףבענףמותבענףמותיאירוחוחוחמסעדותסעדותתפעול
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • הפעלתמצגותיועועיועועיבפעילויותילויותותרבות,ארצאותצאותיתמליים。
 • לוויהאירועיםמתחילתהארועועדסופו,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועוערגנותגנותירוקירועית(כוללכולליבתליודודכגוןמנית,כיסאות,מייחמיםוכד')。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות-חובה。
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחות2משמרותבוקר)。
 • שליטהטהית - חובה。
 • תודעתשירותגבוהה。
 • יכולתעבודהבצוות,יצוגיות,תקשורתביןאישיתטובה。
מציל.המהמרכזכז. 04/04/2021 מרכזכזרווחהווחהיתוחתוחמ לפרטים
פקולטה/אגף:
מרכזכזרווחהווחהיתוחתוחמ
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

אמרוכזמהאיצמןמןמדעורוש.המציל.ההריכתהייה
העבודההעבודהינההמארהמלאה - 5משמרותותותוכוללתוכוללתעבודה"ש(לאלא)

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תעודתמציל——בתוקף
 • ריתענוןרהראשונה-בתוקף
 • ריענוןענוןהצלה.
 • בריצות.
 • אחריות
 • מוטיבציההגבוהה.
 • קו"חחיתןתןמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.IL.אוליצורקשר08-9342801 \ 050-9498854
איית/יתבענףרכשמשמי,מקצועימני 06/04/2021 ענףרכשמשמי. לפרטים
מארמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמשמי.
תחוםמארה:
איסטיקה,רכשכשילוח
איאורהרה:

בריותותעליךרויתהיתבירותית,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש
 • ניהולמו"מלמיתליםמוללים
 • ניתוחהצעותמחירובחירתהחלופההמועדפת
 • איתורוחיפושספקיםחלופיים/פתרונותחלופיים
 • הנפקתהזמנותרכש,איהולהמעקבעקברשלביהאספקההאספקהעדעדרת

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימהמך/טכנאימהמך

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיההיהול/משיםֲ-יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בוגריקורסיקניינותורכשבעליתעודותהסמכהֲ——יתרון
 • ניסיוןוהיכרותעםהסכמירכשמשפטיים-יתרון
 • איסיוןוןרכשמדעיאואוי - ישרון
 • ניסיוןוןבעבודהמורכותerpותפנית
 • יתכולתיהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
עוזר/תמור 11/04/2021 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מארמשרה:
62186
פקולטה/אגף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאמחפשתעוזר/תמחקר。

*השתתפותבמארמלברהסטן,הכולל,ביןליתר:

*חקרמלמייעמידותליפולפולרטןטןטןתוךמקדותבמיורוביתלידולי

*חקרתפקידםשלהחיידקיםבתוךגידוליםסרטניים

*ניתוחליתהיבודמליתםמיתמלייםםריולוג,

אימניתליוכימיה。

*שימושושיותותיות

*שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה

השכלהוכישוריםנדרשים:

*博士בביניתליתתמארית/ביוכימית/חקרבימית/חק

בריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדאחדמחברראשוןאשוןמיםמיםם - חובה)

*יתדערוביולוגיתמשריתהיתברית - ♥

*ניניתהיתמשריםםרה-איניים - חובה

*ניסיוןוןבעבודהעםעםעםעםרון

*ניסיוןוןבעבודהעם - 单击化学יתרון

*ניסיוןבסינתזתפפטידים-יתרון

*ניסיוןבביולוגיהחישובית-יתרון

*ניסיוןבעיבודוניתוחשלנתוניNGS -יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

אית/שDevOps 11/04/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים
מארמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

אגףמערכותמיתמשליש/תdevops,התפקידדכולליןןיתר:

*תכנון,פיתוחתוחיברציתהמערכותהיתהמשרכותכותמיוחדותוחדותוחדותמחשוברביצועים

*פיתוחאוטומציהשלתשתיותמחשובעתירביצועיםובענןהיברידי

*הערכהוהטמעהשלשליותמהמותמכותמכותמומשרית

*שילובאינטגרציתהיםמיםמיםבתחובתחובתחומילמאר,איפוריצועיםהמהרונותונותרישותייחודיחודיחודיות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחותבתחומימחשובעתירביצועים/לינוקס——חובה

ראשון/שניבמדעיהיים - ישרון

איסיתהיתהיהמבוססילינוקס,כולליתבריתהיתמקביליותותמערתמהמשימש:

LSF,SGE,Slurm - חובה

ניניתמוכחוכחשליתוחתוחיותותיצועיתמויתית,מבדקיביצועיםםמכונותכונותבודדותיחישוב - חובה

ניסיוןבאפיון,הקמהותחזוקהשלסביבותיתירות,כוללשימושלפריסהאוטומטיתשלמערכותהפעלהועדכונים

(Jenkins,Chef,Puppet,Ansible) - חובה

耶和华דעיבתבתריתBash / Python

יתאמורכיהאיםליותותיותותילייםםישליחיחיח

איכרותותותיםםיניורמטיואית - יורוןמעותמעותי

תפעולתפעוליבותבותבותבענןיבריEWS,GCP,Azure - יתרון

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

עובדמעבדהבמחלקהלמשאביםוטרינריים 11/04/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים
מארמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןליתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםמצמציהההעבודתמעבדה
 • אפיוןצרכיםשלמעבדותהמחקרובנייתפרוטוקוליםלזיהויגנטי
 • הפקתDNAו-核糖核酸
 • עבודהעבודהיטותמותמותשלPCR,RT-PCR
 • איתוחליםםיציצירותיסינתונינתוניםים
 • ביצועליקותליכות.

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראיבביולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה
 • ניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות-חובה
  (ישרוןוןיסיוןון
  RT-PCR.
 • מיומנויותטכניותוניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות——חובה
 • הבנההבנהיסיוןליתוחתוחתוחיסוי
 • איסיתהיכולתכולתרכה - ישרון
 • שליטהמלאהלאה.办公室
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית,בכתבבכתב"‖
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
עוזרתמורהמהמדעמניתליומהריים 20/04/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62196
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמורהמאיבתחוםבתחוםמיורוביולוגיההשלשלרויקטיתמדעייתהית,ביןליתר:

 • עבודהעםתרביתהית,איטותטותיולוגיתמשרית(עבודתעבודתיםרנ"א,משרוסקופית,Facsועוד)
 • ניהולמעבדה
 • שימושמעתמעתליותות
 • כתיבתמאמריםודוחותבשפההאנגלית
 • בריותותעליהולמלילמה,הזמנתהחומריםםודודשוטף
 • בריתותתחזוקתתחזוקתמורהיתהמה
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 博士בביולוגיהה/אותחוםרלוונטיבר - חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • איטהטהיישומי办事处
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהמהטובהמטובה
 • יתלמיתעצמיתתתתיקותמעבדהחדשות,עיבודבודיםםמסקנות
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
חשמלאי/תלצוותהחשמנייה 25/04/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים
מארמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

אחזקהשוטפתבמתקניחשמלמתחנמוךהכוללת,ביןהיתר:

 • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותתוכננותיפולפולשוטףמורכותכותמללחשמלמלמל
 • איתורהיקוןקוןתקלותמערכותכותרה,חשמללרה
 • טיפולהמארכותכותאלפסקמערכותכותילויאשאש
 • תכנוןתכנוןיצועלינוייםםותוספותמערכותהמהביימות
 • התקנותהתקנותיודחשמלמלרההוכוח
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • רישיתאימלאמך - חובה
 • יתבריאהאהשלוהבנהשליותותיקודקודרהמשולבות - חובה
 • שליטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיתתית
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלכוננותבמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותהמקובלות,במידתהצורך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקהמדעמניתליומהריים. לפרטים
מארמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמניתליומהריים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהמדעיםמויתמורייתמומחפשתעובד/תמש,התפקידדכולליתהיתר:

*עבודהעבודהיטותליוכימיותותיולוגיההשלשל

*ניתמלאילמה,הזמנתחומריםםוצודשוטף

*תחזוקתהמורהיודבמעבדה

*הדרכתכתיםליםליקותלמור

השכלהוכישוריםנדרשים:

תוארשניבמדעים-חובה(יתרוןלתוארשלישי)

ניסיוןבעבודהמולקולריתבמעבדהביולוגית-חובה

ניסיוןוןבעבודהin-vivo - חובה

איטהטהיישומי办事处

שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

מתאמ/תמחקריםקליניים 04/05/2021 המחלקהימונולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62208.
פקולטה/אגף:
המחלקהימונולוגיה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מעבדהמובילהבחקריחסיהגומליןביןהמיקרוביוטהוהמאחסןדרוש/המתאם/תמחקרמנוסה。
התפקידכוללביןהיתר:
איאוםמאריתהילייתהביתליחתחתימות,אחסוןאחסוןי

השכלהוכישוריםנדרשים:

*תוארומדעיים/地上你/מדעיהתזונה/סיעודעודאורההיניתיניניניניניתתרת - יתרוןוןיברבתזונה
*תעודתgcpחובה
*תעודתcraחובה
*ניסיוןוןוןמההיהולמאריםםים - חובה
*אנגליתברמהה
*耶和华דעיוןוןיתחתיחת-ישרון

מדרית/ךשחייהמוסמך/תלמרכזהנופששלמכוןויצמןלמדע 16/05/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

בריברחובותחובותרוש/המדריך/תתייתמךמך/ת。
תיאורהתפקיד:
עבודהעםילדיםומבוגרים。
עבודהבימיםא”——ה”。
ביןן14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני-יולי-אוגוסט。

השכלהוכישוריםנדרשים:

מדריך/תשחיהמוסמך/ת。
איסיתמעשישלשלייםם。
יחסיאנושמעולים。
בריות。

מדריך/תשחיהמוסמך/ת。

איסיתמעשישלשלייםם。

יחסיאנושמעולים。

בריות。
קורותחייםניתןלשלוחלמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.IL.
מספרטלפון- 08 - 9342801

מידעןתת\מהנדס.תתיכימיקרו\ננוננוריקציה 18/05/2021 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
מארמשרה:
62189
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
איאורהרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • פיתוחתוחיכימיורו\ננוננוריקציההתוךמדעיעםמדעיעםמדעיכיתביתיכיםיתיתידופית,האיכוליםםשכבותשכבותדקותעיטכניקותקותשלככעעיטכניקותקותשלמויליקותקותשונותICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD)
 • הרפיהתרמיתשלשכבותדקות,אקטיבציהשלמשטחים,ניקוימצעיםוהסרתחומריםאורגניים。
 • אפיוןשכבותדקותע”יטכניקותמגוונות:AFM、SEM、אליפסומטר,ועוד
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיותהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןשירות,ייעוץוהדרכהבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה。
 • הרחבתלידעדעיכיכיכיכיםםשוטף,התעדכנותהתעדכנותיהלמנית。
 • עבודהעבודהינטנסיביתהיתבריתביים。
 • בנייה,תיעודעודותחזוקתרכיתאיכייייצורבריםהיים。
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארבי - כימית\פינית\הנדסתחומרים\הנדסתכימית - חובה。
 • תוארשלינילמנמסלוליםםהנל - ישרון。
 • איסיתרבבמחקרמאיאקדמיליכרותמשמיתקההעולםהעולםמי。
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיתבריתבייםנקיים。
 • יתרחבחבמיתמיתאיכיתהימייתליסיתהיתביקצית:ניתליתמרית,תהלינילמה,ואיניתוןדקותדקות。
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,בקרהלמניתמארכבות。
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • יסודיות,סדרוארגון。
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהלאהבשפהית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותמקובלות。

*תלויברקעהמדעיוהאקדמישלה——מועמד,המשרהיכולהלהיותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךפונהלגבריםונשים。

אגרונוממת-מנהל/תחמה 19/05/2021 המומדעמדעמחמחמחיבה לפרטים
מארמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המומדעמדעמחמחמחיבה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

בריותותעליהולהולותפעולמהמתהיכותכותירוליתןתןלקבוצותמור,הכוללת,ביןליתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממהרותיומיתמיתמיתליתורהים

*ארתתיםםיעבודהעבודהממלמתאליבטיתאמנמקצועיית,ביים,ברתייתהיליים

*הנחייהמקצועיתוחניכהשלעובדיםבחממותוגורמיםמקבוצותהמחקרהמקיימיםבהןפעילות
*ניהולצוותעובדיהחממותובקרהעלאיכותעבודתם
*בנייתליותותלטווחעבודהלטווחלטווחלטווחלטווחרוך:שגרותותיפולפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סיוריעבודהעבודהיצועצוערות

*הזמנותנותיודודשוטףמים

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיתוןרונום-

תוארראשוןבמדעיהחקלאות-חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

יתאינימלמאיקיתםרתם

耶和华מערכותכותייההרהמתקדמותמותמותיפולפול

הכרתמגווןגווןיצמנמניתלידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מארמשרה:
62213.
פקולטה/אגף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

למעבדהחדשהחדשהרנגיפיפיפםם/העובד/תמש,התפקידדכולליןליתר:

 • סיועמתמתעבדה。
 • ניהולשוטףשלהמעבדה
 • השתתפותבמארביולוגיוהדיוהדיולוגליםםיטותמעבדה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • בוגר/תתוארואמדעיהחיים-(תוארשני) - (ארשני-רון)
 • איסיוןוןמעבדה(עדיפותפותיניסיוןליטותטותיולוגיהמשריתת/או
  עבודהעםתרביותתאים)。
 • בעל/תתיטהמלאהבשפותבשפותריתהיתתבכתב"פ
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021 ענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול לפרטים
מארמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול
איאורהרה:

בריותותתחזוקתתחזוקתמותותותפעולירועיתם,ביןליתר:

 • בחינתנתרכיתםרוליוםוםירועיתהירוועירונותונותונותימליים,בהתאםלהנחיותותיהבטיהבטחותוהאבטחה
 • מתןתמיכהטכניתבתחוםמערכותהגברהומולטימדיה
 • בריותותתחזוקתתחזוקתיודודי,החשמניברוני,כוללקבלתהצעותמנירהירהמהרכש
 • עבודהבמניתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • 耶和华דעיסיוןמקצועמערכותמולטימנימולטימדיהה,אלקטרוניקהוחשמל——חובה
 • טכנאימהמך - יתרון
 • שליטהמלאהיישומיישומי.办公室(יתרוןוןיכרותותמארכות内部服务,איתאמורתייעודיות)
 • איטהמלאהלאהבשפותריתהית
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • נכונותלעבודהאדמיניורויביתאילללעבודהיזיתמצת
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות,במארההרך

עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מארמשרה:
62215.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותהתנהגותהתנהגותרתית,הכוללת,ביןליתר:

 • שימושבכליםמולקולרייםמתקדמים
 • מבחניהתנהגות.וביניתלישובית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבביולוגיהאובתחוםמקביל-חובה(אראישי - ישרון)
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות-חובה
 • ניסיוןון.体内- ישרון.
 • איטהליישומיישו办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה,בכתבובע"פ
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמההברית,כושרברגון,יצירתיתליכולתכולתעבודהבאופןמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021 המומדעמדעמחמחמחיבה לפרטים
מארמשרה:
62206.
פקולטה/אגף:
המומדעמדעמחמחמחיבה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןליתר:

O.גידולוטיפולבמגווןתרביותשלאצותימיותכוללהכנההכנהיקורשלמדיומיםםים.

O.יישוםליתהיתטותרורמליתהיתהימית

O.יישוםשוםיטות.聚合酶链反应וסלקציהמליתאתרורמנטיתליוביים

O.ריצוףמקטעיDNAואנליזהזהשלרצפיתליוןוןישלמנים

השכלהוכישוריםנדרשים:

O.ראשון/שניבבינית - חובה

O.איסיוןוןמעבדהיתמשריתומיורובינית - חובה

O.שליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

O.耶和华עבודהמאיובצוות

O.ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה

עובד/תמעבדהלמולקוליתמארית 24/05/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מארמשרה:
62205.
פקולטה/אגף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטהטמוןמגווןמגווןרחבחבחבמודיפיותיתהימיתאמיתאמיתאמיתאמיתאמיתמיתמיתמשיתרנ"א,הכוללת,ביןליתר:

O.איצועצועינייתברביתליםובשיםמרים

O.הכנתבריתותמיתמ-核糖核酸ו/או.DNA

O.פיתוחליםםמיים.

השכלהוכישוריםנדרשים:

O.תוארשני/שלישיבביולוגיה-חובה

O.ניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית——חובה

O.שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

O.תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה

O.ברית,ארברגוןהיכולתכולתבאופןבאופןמאיובצוות

מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש。המתכנת。תאלגוריתמים。

המעבדהעוסקתבדגימהועיבודמידעבמערכותמתקדמותבתקשורת,רדאר,מערכותרפואיותועוד。
התפקידעוסקב-。图像处理、计算机视觉

התפקידד:

 • איתוחבריתמיתאימותרוי,שימושושיעיתהמהמהמהמהמהמהמל
 • עבודהמולבתיחוליםומוסדותרפואייםבארץובעולם。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראשוןאשוןבהנדסתמל/מדעיהמחשב/ביואיורמטיקה/ביו-רפואה/תחוםרלוונטי - חובה,יתרוןוןרהי。
 • איסיתמעשיליתוחתוחריתוחמיתםבתחום-电脑愿景
 • נסיוןוןב-深入学习
 • ניסיוןבעבודהעםדאטהרפואי-יתרון。
 • 耶和华כולתיטוימעולהעולהובע"פפריתהית。

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

:ML和计算机视觉专家

威兹曼科学研究所信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室招聘一名有经验的机器学习和计算机视觉专家,从事医学成像、计算机视觉、医学数据和雷达领域的领先技术研究项目

与医学成像,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的AI算法和深度学习框架(Pytorch,Tensorflow,Cheras等)的应用,实现了算法的经验。候选人将与以色列和世界各地的主要医疗机构合作

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • B.Sc.在电气工程/计算机科学/生物信息学/ Biomedicine或等效物中 - 硕士/博士学位是一个优势
 • 超过5年的机器学习算法研发
 • 3年以上Python开发经验
 • 具有机器学习框架和计算机视觉领域算法开发的实际经验
 • 具有基于机器学习构建端到端原型和应用程序的经验
 • 有医疗数据处理经验优先
 • Matlab和Opencv体验 - 一个优势
 • 团队参与者具有独立的监督,良好的人际关系和沟通技巧独立运作的能力
 • 自我激励
 • 英语高技能 - 既说和写作
ראשתחוםחשמלרה 27/05/2021 תחוםחשמלובקרה לפרטים
מארמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמלובקרה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

אגףבינויוהנדסהמחפשראשתחוםחשמלובקרה,לתפקידהכולל:

 • בריתותתפעולמומעמלמלמלמומשנמשנמלמאית
 • בריותותתכנוןתכנוןיתוחתוחיותחשמל,ניהולהולרוינילמת,התאמותותינוייתאמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנית
 • ניהולצוותעובדיםמקצועייםבתחומיהחשמ,להבקרהוהמחשו:בהנדסאים,טכנאים,חשמלאים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • מהנדס/תחשמל,בעל/רישיתאמלאי-מהנדס/ת - חובה
 • בעל/תריתאמלאי-בודקבודק3 - יתרון
 • ניניתאמורכותכות(שנאים,גנרטורים,אלפסק) - חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3 - 4שניםלפחותבתפקידדומה——חובה
 • איסיתליהולהולוהובלתצוותים - חובה
 • 耶和华从事 - חובה
 • בריתהיתברמהה
איש/תמערכותכותיהולהוליות(IAM) 30/05/2021 תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים
מארמשרה:
62232.
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלשלמערךךיהולהוליות

קביעתעתרת政策

אינתמורכותכותיכיכיתהיםלהתמהמערכתהיתהיהול

אייתתרכיורהמערכתIDM

הגדרההמולינטגרצייתמארכותמאתגרותותייחודיתליותמגוונות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחות动手בפיתוחוהטמעהשלכליניהולזהויותכגוןNetIQ, Sailpoint, CA, OIM, Tivoli Aveksa——חובה

耶和华לעבודהיההחדשהבתחום-IAM - חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססיJava、Python, PowerShell,春天,角,JSON,休息,SCIMו- SOAP -חובה

ניניתון3שניםםמינינרציתהLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותטותמומלצותיבטיתמרכזיתבריםםLDAP((Active Directory,Oracle Identity - חובה

הבנהעמוקהבניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים(RBAC)והפרדתרשויות(SoD) -חובה

ניניתמלייתליישוםשוםים,יתכולותיטותdevops - חובה

שליטהבסביבתלינוקסוחלונותמעורבתעםניסיוןבתשתיות——חובה

בעל/תתיניתוןעםיסינתוניתהיתבתיתSQLמורכבות(SQL Server,Oracle) - חובה

כתיבתבתריתם-电源壳,Python,Bash - יתרוןמשי

ניניתון3שניםםלפחותלפחותיPamכגון-Cyber​​ark BeyiterTrustו-Centrify - יתרון

עובד/תמעבדהבמחלקהמומחלקהרההיולוגית 01/06/2021 המחלקהחלקהרההיולוגית לפרטים
מארמשרה:
62234.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהרההיולוגית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

המחלקהלבקרההיולוגית,בכפיפותפותרו'רויזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתלעבודתלעבודת,הכוללת,ביןליתר:

 • עבודהעםתרביתליםליטותטותיוכימיתאמשריות
 • ביצועמבחניפעיתהיוכימייתהיתברסנטיותותשליםםרומות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארבילפחותלפחותיולוגיההשל/ביוכימית/ביולוגיתמארית - חובה
 • 耶和华וןיסיטותטותטותעבודהיוכימיהמשבריות - ♥
 • איסיוןוןבעבודהעםעםרביתלים(רוייםםרותותים,תאיגזע)ובשיטותטותיות - חובה
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמערכותהדמיהומיקרוסקופיהמתקדמותוניתוחתוצאות——יתרון
 • 耶和华ונכונותיטותמתאיטותליקותקות
 • שליטהביישומי办公室ובמערכותממוחשבותנוספות
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
之间的价格משיר/תיקןמדרשתשתיינברג 01/06/2021 מארשתשתיינברג. לפרטים
מארמשרה:
62231.
פקולטה/אגף:
מארשתשתיינברג.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:
 • ניהוליתמהאיקן,איאוםלישותשותישיתרבותמניתהיתברוטוקולית
 • ארגוןליאוםליעותעותיקןקן"ללליאוםאוםירווחרחיהמדרשהשהרץ
 • ניסוחסוחהודעותמניםםבשפותריתתית
 • ניהולתכתובותהדיקןואחריותמעקבביצוע
 • סיועבארגוןטקסים,כנסיםואירועיםמטעםהדיקןוהמדרשה
 • איאוםלישותהיתאיניורויבילגורמיתלמורביתליםליםברווחההיתתשלמיניתבר-ברטים
 • ביצועמטלותמיניסטרטיביותותנוספותבהתאםרךך"פפייתהיתהיקןמשמשמת,וביןליתרהיתמומשרשה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהיישומיישומי.办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת(CRM / ERP.
 • שליטהמלאהליכולתכולתיסוחסוחבכתבובעפפפובעובעובעתתת(יתרוןוןיטהטהרמתתשפת)
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • דיברטית,ברית,ישמה,דייקנות,יסודיתותיכולתיריתדהרטים
 • יכולתעבודהעצמאיתובצוות
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמורלשעותמקובלות,במארההרך
עובד/תתי/תתמומחקיותמויהמדעיים 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62229.
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןון
איאורהרה:

במארתתיד:

- תפעולותחזוקהתקינהנהמארכותליודודיחיחיחיחידהדההפעלההפעלהיוליומייתמייםםשלמנירית

- 希腊למעקבמעקברההעלעלעלתפקודתפקודמנירית

- תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

-אפשרותלהתפתחלתחומיאחריותנוספים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • הנדסאי/טכנאימהמך - יתרון
 • שליטהבאנגלית-יתרון
 • 耶和华עבודהיזיתבריתהר
 • הקפדהותשומתתתלברטים
 • סדרברגוןגוןרמההמאד

עובד/תמעבדהזמנית 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62230.
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:

עבודתמעבדהיחיחבריתהריההיהקץץבהכנתרקעותמזוןזוןמתןמומדעומלהמכוןליהצורך。

השכלהוכישוריםנדרשים:

•חרוץ/הואחראית

•תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה

•אנגליתתרמההטובה

•ניסיוןבעבודתמעבדה-יתרון

מזכיר/תחברתמיזמירווחהופיתוחבע"מ 02/06/2021 לפרטים
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

ניהולשוטףשלהמשרד:מענהטלפוני,ניהוליומןפגישות,הפצתהודעותלתפוצתהמכון,טיפולבתכתובותודואר。

מענהשוטףללקוחות:קבלתקבלת,רישוםשוםמנויימרכזכזהנופשמשתתפיהחוגים,הפצתהודעותלתפוצתהלקוחות,משמיילייעודיעודיעודיעודיעודיעודיעוד。

עבודהעלמערכתERP依地。

ביצועמהמהאירותית,אישורהיות。

טיפולפולבכוח,נוכחותנוכחותרווחה。

מארהמנית。
קו"חחיתןתןמייל:wiznofesh@gmail.com

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניניתהיתמזכירותי/ניהולי - חובה

שליטהמלאהיישומי办公室ו - 奥图וניסיוןוןבעבודהמערכתERP。

שליטהטהבשפותריתהיתברמההגבוהה

יוזמה,אחריותיכולתעבודהעצמאיתובצוות。

耶和华עבודהיבוימשמשמשמשותמנית。

נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך。

/אחראיתאוטומציהתוכנה 07/06/2021 ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית לפרטים
מארמשרה:
62238
פקולטה/אגף:
ענףענףיותמיחשובבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • משתמיתליתתיתתתרונטליתתמורכבותכבותיתוחתוחרונותמניתאיתאיתאיתהיםית
 • תכנון,הקמההותפעולשלשלשלונותלהפצתלהפצתתוכנהלהפצתתוכנהלהפצתתוכנהיה,וניהולהולמניתלישית
 • בחינה,בחירהוהטמעהשלמוצרימדףלהרחבתסלהכליםהזמיניםלמחשביהקצה
 • השתתפותהשתתפותיביתבריתהרבמחהחהויקטיהתחוםעבודהעבודהתוךיתוףתוףפעולהעםיסיסטם,תקשורתתמיתהמהמהלךמעתרונות
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תואראקדמירלוונטי/הסמכתתעודה-יתרון
 • בוגרקורסיםמקצועייםבתחום系统בהיקףשל300שעותלפחות——חובה
 • ניסיוןוןוןשלשלושיםםלפחותירותותותלקוחותלקוחות
 • 耶和华דעיסיוןוןמערכת微软SCCM - חובה
 • איכרותמיקהמיקהעםיבתמיקרוסופט(MDM,AD,Windows,Office365,Exchange,Intune) - חובה
 • יתדעיניתליבתבתריפט(Bash / Python / Powershell) - חובה
 • הכרותמיקהמיקהעםעםימרהמרההריבריםה-חובה
 • ניסיוןוןבהובלתבהובלתרויקטיתליים - חובה
 • עבודהעבודהרגוןגוןגוןגדוליששמית/סיסטם - ישרון
 • 耶和华דעיסיתליהולהול麦斯斯ו-Linux - יתרון
 • יתדעיניתהירימובירימלירימוביית(iOS,Android) - יתרון
 • איסיתמעשמהמעבדתמעבדתים - יתרון
 • ידעבתכנותוהיכרותעםמתודולוגיותפיתוח-יתרון
 • היכרותותותssql/ vbs / iis - יתרון
 • ניסיוןבסיסיבאבטחתמידע(防病毒/防火墙/ VPN)——יתרון
 • היכרותעםעולםה-软件许可-יתרון
 • ניסיוןבתמיכתVIPלמנהליםבכירים-יתרון
 • איסיוןוןמדפסותמבוקרות - ישרון
 • שליטהמלאהלאהבשפותריתהיתברמהה
עובד/תתי/ת-חרטטרסם 09/06/2021 המחלקהחלקהיסיקהקהמערכותמורכבות לפרטים
מארמשרה:
62237
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיסיקהקהמערכותמורכבות
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

לביתמלאכהלאכהרוש/העובד/תתי/ת - חרט/תתרסם/תתיונאלי/תתיועועבכלהעבודותרשותשותיתהמלאכה

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיתון - חובה。
יתיאנושאנושים.
ש
מתאיםםגםיברים.

之间的价格,קבוצהבמחלקהחלקהראתאתמדעים-25%מארה 17/06/2021 המחלקהלהוראתאתמנים. לפרטים
מארמשרה:
62255
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתאתמנים.
איאורהרה:

המחלקהלהוראתאתמניםםמןיצמןלמדעמדעמדעמזכיר.ההל25%מארה。
התפקידד:
מענהלטלפונים,טיפולבמסמכיםובדואר,מיוןותיוק,תיאוםפגישות,השתתפותבפגישותודיוניםורישוםפרוטוקולים,עיבודנתוניםוהכנתמצגות,מעקבאחרמשימות,ריכוזהזמנותרכשושירותים。
המארההינהנהינהקףשלשל2-3יתבשבועבשבועבשבועישחובהישיש!

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמנית\סטודנט.יתתימודיתואראשוןאשוןאוי
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • 耶和华כולתיסוחסוח"פפריתהית
תקציבאי.תמני。 - החלפהלחל"ד 17/06/2021 המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת לפרטים
מארמשרה:
62254
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת
תחוםמארה:
חשבונאותחשבונאותים.
איאורהרה:

המחלקהמדעיכדורברץץץוכוכבבפקולטהבפקולטהימיתמיהמיתמלהיבאי.תמניתיתתלללליםםלהחלפהלחל"ד。

התפקידד:

הגשתדוחות,הכנתהכנתינית,הצבותהצבותים,משעלעליביםלמרכזים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיתליהולהוליבים - חובה。
 • שליטהטהיתתבכתבובעובעובעובעובע。
 • שליטהבאקסל - חובה。
 • ניסיוןויכולתשירותגבוהה。

עובד/תתי/תתמה 20/06/2021 המומדעמדעמחמחמחיבה לפרטים
מארמשרה:
62256
פקולטה/אגף:
המומדעמדעמחמחמחיבה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

המחלקהמדעמדעמחמחמחעובד/תכללי/תתלחמות,התפקידדכולליןןיתר:
*טיפולפולבתחזוקתממת-ניקית,שינועליצים。
*טיפולבמערכותהשקיהוניקוז。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*נכונותלעבודהפיניתמתונה
*מוטיבציה.
*יתיאנושאנושים

BioImage Analystבמחלקהליותמויהמדעיהחיים 21/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • עבודהעבודהיחיתדתמיויתההכוללתיןליתר:
 • איצועליזהלישובישובישובישוביולוגיולוגיתמשיולוגמכשיריהבירירידםירימותותיםםיניםםיולוגית,תוךשימושבבתוכנותתוכנותוהתאמשהמיתמיתמית
 • פיתוחמהמההתוכנהתוכנהיכיהיבודבודישובייםליתוחתוחמותישלשלמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלכליתוכנהחדשים
 • הטמעהמומהשלשליתוכנהתוכנהתוכנהלמיתלישובית
 • הדרכהבראההיתבריתהיתליזהלישוביתתשלמונות
 • תמיתכהיותמשליהולמידעיעודיתהמשליולוגיות
 • עבודהעבודהיחיתדתירותמולמספרבבשלמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבמדעיהמחש/בהנדסתאלקטרוניקה/פיסיקה(יתרוןלרקעאקדמיבביולוגיה)/דוקטורטבמדעיהחייםעםתוארראשוןבמדעיהמחשב/ניסיוןרבבתכנותואנליזהחישובית——חובה
 • ניסיוןעבודהבסביבתמחקראקדמית/במשרתפיתוחבתעשייה
 • ניסיתוןרחבחבמדעילפחותלפחותמבהשפות:java,python ++,c,r,matlabאואויבתבתריפטםםםוווווו
 • ניניתמליתוחתוחתוחתוכנהיישומיםםשליתוחתוחמונות
 • ניסיוןבעבודהעםמיקרוסקופיהמתקדמת-יתרון
 • ניניתוןיבודבודיבודבודמונהiMaris,Knime,Ilastik,CellProfiler,imagejואחרות - יתרון
 • ניסיוןבניתוחכמותישלתמונותביולוגיותובניהולמידעחזותיגדול——יתרון
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה
 • רקעאקדמיליולוגיולוגלינונוינוברחי,אולםנדרששייןןינילמורהיולוגיורצוןצוןלעבודיבההיןןמית
/תקציבאיתלמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית——החלפהלחדל” 21/06/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
מארמשרה:
62244.
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

- מעקב,ניהול,תכנוןתכנוןרההעלעליביהקבוצה

-הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים

-סיועבדיווחיםלקרנות

- הנפקתהזמנותרכש

-תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר

- טיפולבמצבתצבתצבתכאאשלהקבוצההכוללתכנוןיבוץבוץמארכתהית

- סיועועבהגשתבקשותמענקימור

-ניהוליומןוקביעתפגישות

- עבודהמשמתיםםיםםוחוץוחוץרגונים

השכלהוכישוריםנדרשים:

- יתדעיניתליתהיב - חובה

- שליטהטהטובהיתתבכתבובע"פ - חובה

-שליטהביישומיאופיס,בדגשעלאקסל

- ארברגון,יסודיתהיוק

-יכולתעבודהבסביבהמרובתמשימות

- יתכולתעבודהמניתתת

-תודעתשירותגבוהה

עוזר/תהפקההפקהירועית50%מארה 2011/06/2021 אגףאגףריתהיתןמייםליחסיהיצר לפרטים
מארמשרה:
62259
פקולטה/אגף:
אגףאגףריתהיתןמייםליחסיהיצר
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

לאגףקשריםבינלאומייםויחסיציבורדרוש/העוזר/תהפקהלאירועיםבהיקףשלחצימשרה。
התפקידכוללביןהיתר:
*ניהולמיניורויביהכוללליפולהמנותנותרכשכשמולולרמיתהיתמלייתהית,ביאוםלישות,סיבריהיערתהישיבות。
*טיפולבמערךהמוזמניםלאירועיםעלכלההיבטיםהנדרשיםבאמצעותמערכתהכנסיםשלהמכוןוביצועמעקבאחראישוריהשתתפות。
*טיתאמורתאיסעיהאורחיתהמסגרתתירועיהמושבישלשלמועצהינ"ל。
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

*השכלהאקדמית-יתרון。
*ניניתמקצועיבתחוםבתחוםהפקתירועית - יתרון。
*שליטהמלאהלאהבשפותריתהיתתבכתב"פ。
*שליטהמלאהיישומי办公室。

ראשצוותמיזוגאויר 27/06/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים
מארמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

תחוםמרכזיאנינויוהנדסהינויוהנדסהינויוהנדסהיוהנדסהמןמןמןמדעמדעראשאשמיתלידדהכוללמורתמיתהירהמשרכותמשכוןמת,הכוללת,ביןליתר:

 • אחריותעלביצועאחזקתשבר,אחזקהמתוכננתלמערכותהמיזוג(כגון:צ”ילריםעיבויאוויר,צ”ילריםעיבוימים,מערכותאוורורומערכותנידוף)וביצועבדיקותתקינותיזומות
 • מתמענהענהילתקלותמיתאמנית
 • ניהולהולצוותימיתהיר
 • עבודהמתמתיתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאימיזוגאווירבעלתעודתהסמכה-חובה
 • רישיתוןמלאימומך - חובה(הנדסאימיתהירהמהנדסהנדסעםיסיוןהמשרכותמיתהיר - יתרון)
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • איסיתהיהולהולצוותים - חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותאלקטרומכניות,כוללפיקודובקרה——חובה
 • 耶和华כולתיתוחתוחמיתהירברותותמגדליקירורמית - ♥
 • ניסיוןבעבודהמולספקיםוקבלניחוץ-חובה
 • איטהטהיישומי办事处
 • איסיוןוןמרכזיאנרגיה/ברימכונותראשיים - ישרון
 • הכרותותעםריתהיים/בריהיות - ישרון
 • הכרותותמערכת“תפניתERP”וניניתהיתמליליחילוף - ישרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
ראשאשצוותיתוחלינטרנטמניית 28/06/2021 ענףיישומיםבאגףמארכותמית לפרטים
מארמשרה:
62179
פקולטה/אגף:
ענףיישומיםבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מארכותמידע.
איאורהרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריתיה-网页שלהמכוןליקציקצותמליית,תבניותברית,התקנותותחזוקתותחזוקתרתיה-web
 • איתורהיותותחדשותמתןמתןענהרכיתאמנמנמתפתחיםםשלריה-Web
 • ניהול,התקנותהתקנותרוגיםםמערכתכתיהולהול(CMC)שלשלרים

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןוןוןייםםלפחותיהולהולוהובלתהולוהובלתיפיתוח - חובה
 • יתכולתהסתגלותיותותשונותשונות - חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • איסיוןוןשלשנהשנהלפחותלפחותיתוחריאקטי:React / Vuejs,Angular - יתרוןמשמעותי

ניסיוןוןוןייםםלפחותיהולהולוהובלתהולוהובלתיפיתוח - חובה

 • יתכולתהסתגלותיותותשונותשונות - חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניניתוןשלשלושיםםלפחותיתוחPHP - חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • (עבודהמולדרופל9 -יתרון)
 • הכרותותמערכתכתכתההפעלהינוקס,灯 - ישרוןמשמעותמעותי
 • הכרותותעםיבתבתיתוחlaravel / symfony - ישרוןמעותמעותי
 • הכרותותdocker - ישרון
 • שליטהטהבשפותריתהיתברמהה

ראשאשתחוםירותיעבודהעבודהיאלית 29/06/2021 אגףמשאביאנוש. לפרטים
מארמשרה:
62263
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש.
איאורהרה:

אגףמשאביאנושבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםשירותיעבודהסוציאליתלניהולהמערךהסוציאליבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • ייעוץ,הדרכהוטיפולליחידיםולקבוצותבמכון。
 • אבחוןמצבימצוקה/משברבזמןאמתוגיבושהמלצותמקצועיות。
 • ביצועהתערבויתאמומשבימשבייתוייתומשכמצביםמליםירווםמילירוםכולליונפשכוללכוללרבו(משרוך(משולטווחרוך)
 • בריותותעלרנותנותיועליםליםםולעובדמצוקהצוקהיבתבתחוותחוותמליתהמהמהמהמושיהשימהושיברן。
 • סיועלעובדיםבמימושומיצויזכויותמולהקהילה。
 • ריכוזפניותעובדיםלמרפאתתעסוקהבנושאכושרעבודה。
 • קיוםסדנאותהעשרהלעובדיםולסטודנטיםבמכון。
 • איצועצוערבויתהיתברתליהליחסיתלינאיםיםיםם
 • שותפותבתכנוןתכניתלפרישתלעובדים。
 • עבודהבמניתרויםםבתוךמכוןמחוצהחוצהחוצה
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארשניבעבודהבעבודהיאליתלינית/טיפולית - ישרוןמעותי。
 • איסיוןוןשל10שניםלפחותלפחותידדומה,מתוכם5שניםםלפחותלפחותרגוניתםים - חובה。
 • ניניתומילמניתות,פישור,אישורהביותותיותותיותהיההימצבימומצבימשבימור - חובה。
 • מיומניתהברכההיכו-איאליתהמטרתתתהגשתיועועירהליתהיםמצוקהנפשית - חובה。
 • ניניתומיומהבייתתקבוצות - יתרון。
 • כישוריניהולויכולתלהוותאוטוריטהמקצועית。
 • שליטהטהבשפהיתתרמהה。
 • איסקרטית,אמניתהרגישות。
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה。
 • יוזמה,יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמספרמשימותבמקביל。
 • נכונותלעבודהמארלשעותמקובלות,בעתבעתרך。המארהמיתליתבריםםכאחד
טכנאי/תתיניתליזולזולים 30/06/2021 איחיתהיתמורהיסיקה לפרטים
מארמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
איחיתהיתמורהיסיקה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:
 • תפעולואחזקתמערכותלניזולהליוםוהציודהנלווה。
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוםוחנקןוחנקןי。
 • ליוויברכתהיםםיהליוםוםוחנקןי。
 • אופיהעבודהכרוךבביצועתורנויותבימישישי,שבתוחגים。

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמוסמך/ת-חובה。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבמקצועותטכניים-חובה。
 • ידעבמערכותוואקום,לחץגבוהוקירורמיםוהיכרותעםמכונותלניזולגזים——יתרון。
 • שליטהבישומימחשבותכנותOffice -חובה。
 • איטהטהבשפותריתלית,כוללכולליתהיתברמהה
 • 耶和华עבודהיזית。
 • יכולתכולתעבודה。
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתהרמהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021 תחוםתחוםינסטלציתהים. לפרטים
מארמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחוםתחוםינסטלציתהים.
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

תחוםאינסטלציהוגזיםבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמנהל/תפרויקטיאינסטלציהלתפקידהכולל:

 • איוןליהולהולייקטיתהמערכותמית,ביתהיתלייםיית。
 • בריותותעליצועצועאחזקתרואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותכותיה,מיתליתבמכון
 • אפיוןוןתקלותרוןוןיותמורכבות
 • תכנוןתכנוןיקוחקוחקוחעבודותית。
 • התנהלותמולוליםםבתחוםינסטלציה。
 • עבודהבמניתרויםםבתוךמכוןמחוצהחוצהחוצה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאי/תמכונות/אזרחי/ת/מיתמהמך/ת - חובה(הנדסאי/תבמקצועותהנ"ל - יתרון)。
 • ניסיוןשל5-7שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניניתהיקוחקוחעבודותיתתיבוביב,מיישתייה,ארתתמעבדות,כיבויאש,餐馆,מערכותכותיםםינסטלציתהיתיה - חובה。
 • איסיוןוןמרימש,שיטותלמהבריתוךתוךרותמניתהית - ♥。
 • יתבריתברטוטיתהיתותינסטלצית - ♥。
 • איטהטהיישומי办事处
 • ניסיוןבעבודהעםמערכת“תפניתerp”-יתרון。
 • איטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיטהטהבאנגליתתית。
 • המארהמיתליתבריםםכאחד
דרושיםמדריכים/ותלביתויצמן 07/07/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

איתמהמתמתמתמתאישמתארת,ברושיתמאריתמלייתהמנית。

ההדרכהמתקיימהבישמתאיתמתאיתמתאיתהראשוןאשוןמליבריתמליתמליתמליתהיתהיתהיבריתהלצדילוית,משימותותינטראקטיביותות

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • ניסיוןוןקודםרכה - חובה
 • רקעאקדמאיבתחומיהיסטוריהשלעםישראל,חינוך,חינוךבלתיפורמלי
 • שפות - בריתהיתברמתתשפת - חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • ארתתינאיניתמש,דינמית,יתליתליוזמה
 • זמיתארהמלאה

קורותחייםנאלשלוחלכתובתהמייל:anat.fuxinboim@weizmann.ac.IL.

המארהמיתליתבריםםכאחד

ראשאשתחוםמיתדהרגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש. לפרטים
מארמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש.
תחוםמארה:
ניהול
איאורהרה:

אגףמשאביאנוששלמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםלמידהארגוניתלתפקידהכוללאחריותעלפיתוחוהובלתתחוםהלמידההארגוניתבמכון,הכולל,ביןהיתר:

 • הובלהשלתהליכיאיתורצרכילמידהארגוניים
 • אייתמניתהמארכותכותמיתמיתמיתמיתמידה
 • איתוחליכיואמצעילמידהמלייםםמגווןלמגווןיטות
 • הובלתפורומיםםמיתדתמיתים
 • איהולהוליכילמידהדהרגונית - מנחים,חונכים,מאריתהיםםרגונית
 • אייתליתתמתמתמתרכיםםוהוצאתה
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמניתברכתכתיביתליכילילילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • בריותותעליהולהולמידעדערגוניעלעליכילילילדהמנמנית
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • תוארראשוןבמדעיהחברה/ההתנהגות/הניהול——חובה(יתרוןלתוארשני)
 • נסיוןשלשל5שניםםלפחותלפחותלפחותיכיליכיליכיכיכדהדהדהינוני--י--י--י
 • שליטהגבוההבאופיס
 • איוןליתוחלמיהברכהכהייתאמנית
 • איוןליוןמורכתכתמיתדהרגונית
 • יכולתהתנסחותבעבריתובאנגליתבכתבובע”פברמהגבוהה
 • יתכולתמיתברמהה,ישמה,עצמאותאות
 • יתליהולמתיתמרוביםםועבודהיבהמרובתמשימות
 • ארתתינאישיתהותודעתירותותרמהה
מתאמ/תמחקר 14/07/2021 המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית לפרטים
מארמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמטמטיקהמלית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
איאורהרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלk10במערכתכתכחבקבוצתמורשלשלרןן

תיאורהתפקיד:

 • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק.)ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
 • עבודהעםמערכתממוחשבתייעודיתלניהולהניסוי
 • קבלתקבלתיםםרוכהעלעליקותקותנוספותנוספותיערכוכובאופןמאיעיכלכל

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • תואראשוןאשוןמדעיברפואה/מדעיית/תזונה/סיעודעודאואורהמהר
 • יכולתעבודהטובהעלמערכותממוחשבותומכשוררפואי
 • יתמעולהעולהבעבודת
 • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,׳ראשגדול׳,יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。
אחראי/תריתשוםירועימלמנית - זמני/תל - 3חודשים 15/07/2021 תחוםקשריתורמים. לפרטים
מארמשרה:
62279
פקולטה/אגף:
תחוםקשריתורמים.
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

דרוש/ההראי/ריתשוםירוימועצתמנהליםםמןיצמןןומדעדעלתקופהשלשלשלשלשלשלשליםדלתפק:

 • שליחתהזמנות.
 • משייו-rsvpכוללהפקתדוחות
 • הזנתהזנתיםהמארכתרכתרכתרכתרישוםשוםשלרד
השכלהוכישוריםנדרשים:
 • בריתהיתתבשפת
 • שליטהמלאהיישומיליס
 • תודעתתודעתירותות
 • דייתהימתתלברטים
 • תקשורתתינאישיתברמהה
 • 耶和华עבודהילחץלחץרלשעותמקובלות
עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהחלקהירוביולוגיהיה לפרטים
מארמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהירוביולוגיהיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
איאורהרה:
 • עבודהעבודהימת,הכוללת,ביןליתר:
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,גנטיקה,מיקרוסקופיהוהיסטולוגיה
 • איהולרכשהמעבדה.
 • הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • רומדעיהחיים - חובה
 • בוגר/תקורסלעבודהעםבעליחיים-חובה
 • איטהטהיישומי办事处
 • שליטהמלאהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • 耶和华למיתהיכולתכולתבאופןמאיובצוות
 • ברית,כושרברגון,סדרבישמה
רכז/תמשרדמירתמינלאומי 18/07/2021 ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף לפרטים
מארמשרה:
62276
פקולטה/אגף:
ענףהמארדדינלאומיליורבאגףבאגף
תחוםמארה:
אדמיניורצית
איאורהרה:

לאגףתפעולתפעולרוש/הרכז/תמשרדדינלאומי,התפקידדכולליותותיתר:

טיפולבצרכיםהלאאקדמייםשלהקהילההבינלאומיתבמכון——ויזות,ביטוחרפוא,יתרבותורווחהומגווןנושאיםכלליים。

השכלהוכישוריםנדרשים:

אנגליתברמתשפתאם-חובה(שפותנוספותיתרון)

תוארראשון——יתרון

איסיתרורהמומסודרגן,מדורגן

דיורטיות.

תהליךגיוס

שמיתםמאמהמהמהמהמהמומד

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנומתאימיתםתהליךךיוסלכלמשרההמארה,ולכןולכןיךליוסוסינויתיתיתיתיתמורההוכוללוכוללימיוןוןואבחוןים。
להלןלהלןירהאישלשליךךיוסוסיוסוסמןיצמןומדע

ליצירתקשרעםתחוםגיוס- 08-9345159

**המיתארמליעעבלשוןרמשמינוחותנוחותבלבד,אךמיתליםםריםם**

תהליךהגיוס

צוותצוותיוס.

< >
הקישורהועתק.